Inspectie en controles

Nieuwe verplichting: verblijfstitel bijhouden!

Voortaan is u als werkgever verplicht na te gaan of een niet-EU-werknemer, behalve zijn arbeidsvergunning en arbeidskaart, ook een geldige verblijfstitel bezit. U moet een kopie van deze verblijfstitel bijhouden. Op niet-naleving staan gevangenisstraffen en/of zware boetes.

Nieuwe wapens tegen sociale fraude

Het wettelijke arsenaal tegen ontduiking van sociale bijdragen is door de Programmawet aangescherpt. Group S belicht twee technieken die in het vizier zullen komen: detacheringsfraude en fictieve gelijktijdige tewerkstelling in meer dan één land.

Striktere regels voor externe werknemers

Outsourcing zal in het vervolg sneller als verboden terbeschikkingstelling worden beschouwd. U kunt dat voorkomen met een (voortaan verplichte) geschreven overeenkomst die heel gedetailleerd omschrijft welke instructies aan de externe werknemer mogen gegeven worden.

Controles op zwartwerk worden efficiënter

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft dit jaar al tijdens 3666 controle-opdrachten illegale arbeid en/of sociale fraude vastgesteld. Op een totaal van 11.377 controles is dit een ‘succesratio’ van 32%, wat veel meer is dan vroeger. De inspecteurs kiezen hun doelwitten beter.

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Foute gegevens in KBO kosten boetes

HDP & Arista signaleert dat de overheid de controle op de correctheid van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verscherpt. Er wachten geldboetes tot 2000 euro per vastgestelde fout. Een eerste stap om zoiets te voorkomen is zelf even met de functie Public Search na te gaan of u in orde bent met al uw verplichte vermeldingen.

Weldra weet de fiscus echt àlles over u

De fiscus mag voortaan "iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon" opslaan in een gecentraliseerde databank. Hij mag al deze gegevens aan elkaar koppelen en uitwisselen met andere overheidsdiensten. Zo staat in een wet die eind augustus in het Staatsblad is verschenen en die op 1 januari 2013 in werking treedt.

Verhoogde controle op schijnzelfstandigheid

Hebt u aannemingsopdrachten afgesloten die de toets van de schijnzelfstandigheid moeilijk zouden doorstaan, dan dreigt u binnenkort in het vizier te komen van de fraudebestrijders van de federale regering. De bouw, de schoonmaak, het vervoer en de bewakingssector worden als eersten geviseerd.

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Minder illegale werknemers betrapt in 2011

Vorig jaar stelden de sociale inspecteurs 508 processen verbaal op wegens illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dat was het laagste aantal sinds vijf jaar. De economische crisis heeft hier wellicht mee te maken. Het grootste aantal betrappingen vond plaats in de bouw en de horeca.

Onze partners