Inspectie en controles

Nieuw tijdperk voor werkgevers in de bouw

De strijd tegen schimmige personeelsconstructies in de bouwsector wordt opgedreven. Vanaf 1 april moet op vaste en mobiele werven vanaf 800.000 euro een elektronische registratie gebeuren van elke persoon die op de werf aanwezig is; statuut of herkomst spelen geen rol. Bij overtreding staan de werkgever sancties van niveau 3 te wachten.

Camera's om ontslagen te motiveren

Bewakingscamera's op de werkvloer kunnen helpen sommige ontslagen te motiveren, bijv. wanneer een medewerker betrapt wordt op diefstal. Volgens het NSZ is dit één van de verklaringen voor het sterk stijgende aantal aanvragen door werkgevers om camera's te mogen plaatsen. Een andere factor is dat de technologie heel goedkoop is geworden.

FOD wil geen misbruik medisch huisarrest

Het "medisch huisarrest" moet helemaal aan het begin van de arbeidsongeschiktheid vallen, en u mag van uw zieke werknemer niet eisen dat hij ook na het bezoek van de controlearts nog een aantal dagen op welbepaalde uren thuis blijft. Dat heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laten weten.

Werkgever betaalt voortaan terugkeer illegalen

De kosten voor de terugkeer van een illegaal tewerkgestelde vreemdeling en zijn gezin naar het land van herkomst zullen worden teruggevorderd bij de werkgever. Dat blijkt uit een recent KB. Ook is een bedrag vastgelegd van een forfaitaire tussenkomst in de kosten van huisvesting en gezondheidszorg, ten laste van de werkgever.

Criteria voor schijnzelfstandigheid in wegvervoer

[opgelet: correctie in startdatum] Het paritair comité 140.035 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden heeft 8 sectorspecifieke criteria vastgelegd om uit te maken of iemand als een werknemer of als een zelfstandige moet worden beschouwd. De maatregel wordt van kracht op 6 december 2013.

Luxemburg verplicht sociale badge op werven

Vanaf 1 januari 2014 zullen gedetacheerde werknemers op werven in het Groothertogdom een "sociale badge" in hun bezit moeten hebben. Die maatregel komt er om de controles te vereenvoudigen; de overheid heeft vastgesteld dat er veel inbreuken zijn op de sociale wetten.

Alle details over de hervorming in de horeca

Het sociaalrechtelijke en het fiscale statuut van de gelegenheidsarbeid in de horeca veranderen volgende maand fundamenteel. De details zijn intussen gekend. Eén van de nieuwigheden is dat de werkgevers die een geregistreerde kassa gebruiken, zullen genieten van een bijdragevermindering die cumuleerbaar is met de structurele vermindering.

Wat de sociaal inspecteurs mogen doen

Het Sociaal Strafwetboek heeft aan de sociaal inspecteurs veel middelen gegeven om hun werk te doen. Securex besteedt hier een artikelenreeks aan. De reeks begint met een indrukwekkende opsomming van meer dan 20 bevoegdheden. Goed voorbereid zijn op een inspectie is de boodschap.

Begrafenis eerste klas voor beruchte 309%

De fiscus mag de bijzondere aanslag van 309% op niet-aangegeven voordelen nog enkel "in uitzonderlijke omstandigheden" heffen, zo staat in een nieuwe circulaire. Hangende geschillen en lopende dossiers mogen – daar waar de aanslagtermijnen in de personenbelasting nog niet verstreken zijn – "in de geest van de nieuwe wetsbepalingen en van onderhavige circulaire worden opgelost."

Restaurantuitgaven ontsnappen aan 309%

Privé gaan eten op kosten van de vennootschap valt niet langer onder de "aanslag geheime commissielonen", de fameuze monstertaks van 309% op niet-aangegeven voordelen. Lexalert meldt dat deze versoepeling binnenkort in een circulaire wordt gegoten. De wet die de 309%-regel versoepelt is zopas verschenen in het Staatsblad.

Onze partners