Inspectie en controles

Construbadge voor bouwvakkers vanaf 1 oktober

In september ontvangen alle arbeiders uit de bouw, die voorkomen op een DMFA-aangifte van het eerste kwartaal van dit jaar, of op een Limosa-aangifte, een zgn. Construbadge van het Fonds voor Bestaanszekerheid. De badge dient als identificatiemiddel maar kan ook geïntegreerd worden in het elektronische systeem van aanwezigheidsregistratie.

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Boetes voor loondumping zijn verdubbeld

De boetes voor werkgevers die minder betalen dan het toepasselijke minimumloon worden verdubbeld en kunnen voortaan oplopen tot 6000 euro per betrokken werknemer. Deze verstrenging slaat specifiek op werkgevers die tegelijk ook betrapt werden op andere dumpingpraktijken zoals gesjoemel met arbeidstijden, rustdagen, verplaatsingskosten enz.

Strenge controle van niet-doorstorting BV

Ze waren aangekondigd, en volgens UCM zijn ze inmiddels volop bezig: heel grondige en tijdrovende fiscale controles bij werkgevers die een beroep doen op de mogelijkheden tot niet-doorstorting van (een deel van) de bedrijfsvoorheffing. De werkgevers krijgen volgens de UCM te weinig tijd om op de vragen te antwoorden.

Fiscus controleert naleving overuren-regels

Binnen bepaalde voorwaarden kan u als werkgever genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen die u betaalt wegens overuren. De belastingdiensten hebben aangekondigd dat ze strikter zullen controleren of deze voorwaarden vervuld waren. Securex geeft enkele praktische tips.

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

Fiscus controleert buitenlandse kaderleden

Indien uw bedrijf buitenlandse kaderleden in dienst heeft die hier al 8 jaar of langer aan de slag zijn en die genieten van het bijzondere belastingregime van niet-inwoners, adviseert Attentia u hen er op te wijzen dat de fiscus sinds kort systematisch controleert of zij nog in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden.

Nieuw tijdperk voor werkgevers in de bouw

De strijd tegen schimmige personeelsconstructies in de bouwsector wordt opgedreven. Vanaf 1 april moet op vaste en mobiele werven vanaf 800.000 euro een elektronische registratie gebeuren van elke persoon die op de werf aanwezig is; statuut of herkomst spelen geen rol. Bij overtreding staan de werkgever sancties van niveau 3 te wachten.

Camera's om ontslagen te motiveren

Bewakingscamera's op de werkvloer kunnen helpen sommige ontslagen te motiveren, bijv. wanneer een medewerker betrapt wordt op diefstal. Volgens het NSZ is dit één van de verklaringen voor het sterk stijgende aantal aanvragen door werkgevers om camera's te mogen plaatsen. Een andere factor is dat de technologie heel goedkoop is geworden.

FOD wil geen misbruik medisch huisarrest

Het "medisch huisarrest" moet helemaal aan het begin van de arbeidsongeschiktheid vallen, en u mag van uw zieke werknemer niet eisen dat hij ook na het bezoek van de controlearts nog een aantal dagen op welbepaalde uren thuis blijft. Dat heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laten weten.

Onze partners