Inspectie en controles

Cameratoezicht op werkvloer stijgt enorm

Dit jaar zullen er 65% meer aanvragen van werkgevers komen voor cameratoezicht op de arbeidsplaats dan in 2013, zo becijfert het NSZ. En 2013 was al een recordjaar. De organisatie ziet een verband met het eenheidsstatuut en andere nieuwe wetten: "Als werknemers meer rechten krijgen, wil de werkgever ook meer controle over wat er in het bedrijf omgaat".

Werfregistratie: de eerste boetes komen eraan

Vanaf 1 oktober worden sancties uitgedeeld wanneer de inspecteurs op een werf van meer dan 800.000 euro personen aantreffen die niet in orde zijn met de dagelijkse aanwezigheidsregistratie. Alle betrokkenen zullen forse boetes moeten betalen, zowel de betrapte werknemers als hun baas en de hoofdaannemer, en ook de niet-geregistreerde zelfstandigen die op de werf aanwezig zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wordt toegepast

Er komt een speciaal team van 55 inspecteurs die op het terrein de strijd tegen de sociale dumping zullen opdrijven. Ze hebben opdracht gekregen snel te sanctioneren en het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid systematisch toe te passen; dit laatste kan meebrengen dat uw onderneming mee opdraait voor het gesjoemel van een dienstleveraar.

Construbadge voor bouwvakkers vanaf 1 oktober

In september ontvangen alle arbeiders uit de bouw, die voorkomen op een DMFA-aangifte van het eerste kwartaal van dit jaar, of op een Limosa-aangifte, een zgn. Construbadge van het Fonds voor Bestaanszekerheid. De badge dient als identificatiemiddel maar kan ook geïntegreerd worden in het elektronische systeem van aanwezigheidsregistratie.

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Boetes voor loondumping zijn verdubbeld

De boetes voor werkgevers die minder betalen dan het toepasselijke minimumloon worden verdubbeld en kunnen voortaan oplopen tot 6000 euro per betrokken werknemer. Deze verstrenging slaat specifiek op werkgevers die tegelijk ook betrapt werden op andere dumpingpraktijken zoals gesjoemel met arbeidstijden, rustdagen, verplaatsingskosten enz.

Strenge controle van niet-doorstorting BV

Ze waren aangekondigd, en volgens UCM zijn ze inmiddels volop bezig: heel grondige en tijdrovende fiscale controles bij werkgevers die een beroep doen op de mogelijkheden tot niet-doorstorting van (een deel van) de bedrijfsvoorheffing. De werkgevers krijgen volgens de UCM te weinig tijd om op de vragen te antwoorden.

Fiscus controleert naleving overuren-regels

Binnen bepaalde voorwaarden kan u als werkgever genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen die u betaalt wegens overuren. De belastingdiensten hebben aangekondigd dat ze strikter zullen controleren of deze voorwaarden vervuld waren. Securex geeft enkele praktische tips.

Vlaanderen activeert werklozen tot ze 60 zijn

Vanaf 1 april zullen nieuwe werklozen in Vlaanderen door de VDAB geactiveerd worden tot ze 60 jaar zijn. Amper 5 jaar geleden lag de grens waarboven werkzoekenden "gerust gelaten" werden nog op 52. De meeste werkgevers staan niet te springen om 58- of 59-jarigen in dienst te nemen; de bevoegde minister vraagt hen een extra inspanning te leveren.

Fiscus controleert buitenlandse kaderleden

Indien uw bedrijf buitenlandse kaderleden in dienst heeft die hier al 8 jaar of langer aan de slag zijn en die genieten van het bijzondere belastingregime van niet-inwoners, adviseert Attentia u hen er op te wijzen dat de fiscus sinds kort systematisch controleert of zij nog in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden.

Onze partners