Index

Nieuw stelsel van "vervangende ondernemer"

Een ondernemer met het statuut van zelfstandige kan zich voortaan laten vervangen door een andere zelfstandige. Dit nieuwe stelsel is terug te vinden in de jongste Wet houdende diverse bepalingen. De bedoeling is een oplossing te bieden wanneer een zelfstandige ondernemer door uitzonderlijke omstandigheden een tijd lang niet zelf zijn zaak kan runnen. Details via NL.

Werkgevers met veel bedienden zien verzuimkost stijgen

In het crisisjaar 2009 waren de arbeiders minder vaak ziek dan in 2008. Maar deze daling werd tenietgedaan door een toename van de langdurige ziekten bij de bedienden. Wellicht steeg hun werkdruk doordat de bedrijven zelden vervangers aanwerven voor bedienden die met (crisis-)tijdskrediet gaan. Het eindresultaat was een lichte toename van de globale kost van het ziekteverzuim.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Eén dag klein verlet voor de plechtige communie

Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind heeft de werknemer recht op één dag klein verlet, dit wil zeggen vrijaf met behoud van loon. De details vindt u via NL. Opgelet: de regeling geldt niet voor de eerste communie.

Sommige inhaalrustdagen schorten de opzegtermijn op

De opzegtermijn wordt opgeschort indien uw werknemer nog inhaalrustdagen moet opnemen, die hem bij cao werden toegekend als compensatie voor werken op zondagen en feestdagen. Het Hof van Cassatie heeft dit nogmaals bevestigd. Zie NL voor details.

Download gratis database met overheidsadressen

Via infoshop.belgium.be kan u een document van ruim 100 bladzijden downloaden met alle namen en adressen van de federale beleidsorganen en van de bijna 60 (!) ministeriële kabinetten van dit land. Handig als u zaken doet met de overheid en uw correspondentie in orde wil hebben.

Verwijlinteresten moet u betalen op het brutoloon

Het Hof van Cassatie heeft zopas een knoop doorgehakt in de aanslepende kwestie over de interesten die een werkgever verschuldigd is op laattijdig uitbetaalde lonen. Als u in zo'n geval verkeert, dan heeft uw werknemer recht op de verwijlinteresten op zijn brutoloon, inclusief de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro.

Meeste werkgevers pasten negatieve indexering toe

De overgrote meerderheid van de werkgevers die in aanmerking kwamen om een negatieve loonindexering toe te passen, heeft dat ook daadwerkelijk gedaan, zo blijkt uit een studie door Acerta. Slechts 4 procent van deze werkgevers liet de lonen niet dalen.

Talent ontwikkelen is topprioriteit voor HR in 2010

Nu een nieuw jaar begint, heeft HR-dienstverlener Attentia drie prioriteiten voor de personeelsverantwoordelijken geïdentificeerd. Vooraan staat het ontwikkelen van de meest getalenteerde krachten in uw organisatie; hun waarde voor de toekomst van uw bedrijf is zeer groot.

Onze partners