Herstructurering

Herstructurering delicaat in sterk betrokken bedrijven

In ondernemingen waar het personeel zich sterk betrokken voelt bij zijn job, kan een ontslaggolf tot gevolg hebben dat de overblijvers minder productief worden. Zij hebben het gevoel dat de werkgever het psychologisch contract geschonden heeft.

Brugpensioen: eerste daling in vijf jaar

Het aantal voltijds bruggepensioneerden met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is in maart 2007 gedaald. De daling is miniem (42 op een totaal van ruim 113.000), maar ze is wel de eerste in vijf jaar. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de RVA. Wellicht speelt het Generatiepact een rol. Of de trendbreuk de komende maanden zal doorzetten, zal o.m.

Retentiebeleid schijnt weinig effect te hebben

Spontaan vertrek is verreweg de voornaamste reden voor de uitstroom van medewerkers, zo blijkt uit een studie door Idea Consult waarover HRSquare bericht. Per honderd medewerkers die weggaan, doen 56 dit uit eigen beweging; 20 worden ontslagen wegens slecht functioneren en 5 verlaten de onderneming in het kader van een herstructurering.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Outplacement: de impact van het Generatiepact

Right Management (zo luidt de nieuwe, ingekorte merknaam) herpositionneert zich op de HR-dienstenmarkt vanuit het concept "human capital lifecycle". Bij die gelegenheid heeft de onderneming een overzicht gemaakt over de actuele juridische context van outplacement.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen.

Eerste serie Generatiepact-hervormingen van kracht

Op zijn website geeft minister van Werk Peter Vanvelthoven een lijst van de koninklijke besluiten die te maken hebben het het Generatiepact en die van kracht zijn sinds 1 april. De KB's hebben betrekking op de jongeren, op herstructureringen, op de Canada Dry heffingen, op de werkhervattingstoeslag en op de individuele beroepsopleiding.

Generatiepact verandert de regels bij herstructurering

Het Generatiepact heeft o.m. tot doel werknemers langer aan de slag te houden. In het kader hiervan heeft de federale regering enkele maatregelen getroffen die bedoeld zijn om mensen die bij een herstructurering hun baan verliezen, sneller weer aan het werk te krijgen. Het brugpensioen kan nog enkel gebruikt worden als laatste redmiddel.

Kaderleden onder hoge druk bij herstructureringen

La Libre Belgique richt de schijnwerper op de moeilijke werksituatie van kaderleden die te maken krijgen met herstructureringen en kostenbesparingen in bedrijven. Concrete gevallen die in een artikel worden besproken zijn Arcelor, Belgacom en Fortis.

Onze partners