Herstructurering

"Communiceer beter over herstructureringen"

Werknemers staan in principe niet afkerig van herstructureringen, fusies of collectieve afdankingen, ook niet de 50-plussers. Maar de ingrepen verlopen niet optimaal en de geestdrift om er aan mee te werken is verminderd. Volgens onderzoekers van Securex en de KU Leuven communiceren de werkgevers niet duidelijk en frequent genoeg over de veranderingen in de organisatie.

Tewerkstellingscel niet verplicht voor werknemer

Bij een herstructurering zijn de collectief ontslagen werknemers niet verplicht zich in te schrijven in de tewerkstellingscel. Dat maakte het Grondwettelijk Hof zopas duidelijk. De inschrijving kan financieel nadelig zijn, zo blijkt uit de praktijk; elke betrokken werknemer mag kiezen voor de oplossing die het meest in zijn voordeel is.

Soms toch cumul van vertrekpremies met dopgeld

Werknemers zullen hun vertrekpremies dan toch mogen combineren met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat hun ontslag deel uitmaakt van een cao die dateert van uiterlijk oktober 2013 - dus ook als hun effectieve ontslag pas eind 2014 zal vallen, zoals geldt voor sommige werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.

Arbeiders aanvaarden overstap voor 12.000 euro

Door de overstappremie te verdubbelen naar 12.000 euro heeft kunstgrasproducent Desso dan toch voldoende arbeiders bereid gevonden een minder goed betaalde baan bij een andere werkgever te aanvaarden. De afwijzing van het eerste voorstel door de arbeiders had in werkgeverskringen veel commotie veroorzaakt, wat nogal verwonderlijk was gezien de bonussencultuur.

Morele schadevergoeding even zwaar belast als loon

Aan vrijwillige vertrekkers bij een herstructurering een “morele schadevergoeding” betalen, is geen bruikbare techniek (meer) om hen een hoger nettobedrag te gunnen. Attentia signaleert dat het Hof van Cassatie zopas heeft beslist dat deze morele schadevergoeding op dezelfde manier moet worden behandeld als loon, omdat zij deel uitmaakt van de opzeggingsvergoeding. Details via NL.

Zwangerschap is geen reden voor langere opzeggingstermijn

Zwangerschap vormt geen aanleiding om een langere opzeggingstermijn toe te kennen. Dat besliste het Hof van Beroep. De kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn immers, juridisch gezien, even hoog als voor een niet-zwangere, aangezien de Genderwet aan werkgevers verbiedt een sollicitante te discrimineren op grond van haar zwangerschap.

RVA vraagt nieuwe C4-formulieren te gebruiken

Vijf verschillende C4-formulieren zijn door de RVA aangepast om rekening te houden met de recente wijzigingen inzake herstructureringen. De RVA vraagt de oude formulieren niet meer te gebruiken.

Alles over herstructureringen op één portaalsite

Voortaan kunt u voor informatie over een herstructurering terecht op een speciale website. U hoeft dus niet langer bij alle mogelijke instanties afzonderlijk uw licht te gaan opsteken om te weten welke regels en procedures gelden. De website heet www.herstructureringen.be.

Uitleg bij de nieuwe regels rond herstructureringen

De Herstelwet heeft de regelgeving rond herstructureringen en outplacement ingrijpend gewijzigd. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het haast onbegrijpbare Staatsblad vertaald in een nuttig overzichtsartikel. Twee schema's maken duidelijk welke werkgevers, resp. werknemers, onder de nieuwe regels vallen. Klik op de hyperlink onder dit bericht om de details te lezen.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen.

Onze partners