Extralegale voordelen

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

Nieuwe sleutelcijfers over voordelen alle aard

Wanneer een werkgever een renteloze of goedkope lening verstrekt, of gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt, dan vormt dit voor de ontvangende werknemer of bedrijfsleider een belastbaar voordeel van alle aard. De nieuwe grensbedragen en referentierentevoeten die daarbij een rol spelen, zijn gekend.

Aanvullend pensioen zeldzaam in KMO's

Liefst 80% van de KMO-werkgevers (tot 50 werknemers) in Vlaanderen biedt geen aanvullend pensioen aan. Ze vinden dat te duur en te complex of ze weten niet hoe eraan te beginnen, zegt Unizo. Van de plannen in het regeerakkoord is nog niets in huis gekomen. Daarom legt de werkgeversorganisatie nu zelf een voorstel op tafel.

U mag verplaatsingsforfaits samentellen

Als de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing lager zijn dan het forfait dat u aan de werknemer betaalt, moeten op het verschil sociale bijdragen worden betaald. Cassatie heeft nu echter bepaald dat deze bijdragen niet verschuldigd zijn indien de som van de forfaits die uw werknemers ontvangen lager uitvalt dan de som van hun werkelijke kosten.

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

Besparen op maaltijdcheques soms mogelijk

U bent niet altijd verplicht een maaltijdcheque toe te kennen voor elke dag waarop een medewerker prestaties heeft geleverd. Er bestaat een alternatieve berekeningsmethode die in bepaalde gevallen financieel gunstig is voor de werkgever. Maar niet elke werkgever mag deze methode inroepen. Securex schetst de voorwaarden en legt de berekening uit.

Gevolgen van afschaffing weektreinkaart

U weet dat de spoorwegen geen weektreinkaarten meer verkopen. Daarom wordt de fiscale vrijstelling van de vergoeding "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" nu berekend op basis van het maandabonnement in eerste klasse. Voor uw medewerkers zal dit in principe financieel nadelig uitvallen. Verhoudingsgewijs zijn maandabonnementen immers goedkoper dan de vroegere weekkaarten.

Schrikkeldag telt mee voor maaltijdcheques

De extra werkdag 29 februari levert bedienden geen bijkomend loon op, want hun maandloon ligt vast. Werknemers die in uurlonen worden betaald, daarentegen - meestal arbeiders dus - zullen de bijkomende prestaties weerspiegeld zien in hun loonbrief. Voordelen die worden berekend per gewerkte dag, zoals maaltijdcheques, gaan ook voor bedienden wel degelijk lichtjes de hoogte in.

Basisbedrag van loonbonus opgetrokken

Het basisbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (beter gekend als loonbonus of groepsbonus) is door een nieuwe wet opgetrokken van 2695 naar 2755 euro. In combinatie met de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex leidt dat voor 2016 tot een maximale fiscaal vrijgestelde bonus van 2798 euro en een maximale sociaal vrijgestelde bonus van 3219 euro.

Ichec Formation Continue

Onze partners