Extralegale voordelen

Young potentials zoeken vooral goede bedrijfscultuur

Pas afgestudeerden zijn het sterkst aangetrokken door bedrijven waar een goede bedrijfscultuur en een goede werksfeer heersen.

Loonbonus-cao in de non-ferro en de havens

De eerste twee sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn ondertekend. Dat gebeurde in het PC nr. 224 voor de bedienden van de non-ferro metalen en in het PC nr. 301 voor het havenbedrijf.

Informeer uitzendkantoren over uw loonbonus

Bedrijven met een loonbonusplan, die een beroep doen op uitzendkrachten, dienen aan het uitzendkantoor alle informatie te bezorgen die betrekking heeft op de loonbonus en die het uitzendbedrijf kan aanbelangen. Het bedrijf dient het uitzendkantoor ook te informeren indien de loonbonus niet wordt betaald, omdat de objectieven niet gerealiseerd werden.

Voorschotten op loonbonus kunnen niet

Stel dat in uw onderneming het systeem van de loonbonus wordt ingevoerd. Kunt u dan periodieke voorschotten op die bonus uitbetalen? Toch niet, zo blijkt. Maar er is een manier om dit probleem te omzeilen.

Ook uitzendkrachten kunnen loonbonus krijgen

Door de goedkeuring van een amendement in de bevoegde commissie van de Kamer zullen ook interimwerknemers in aanmerking komen voor een loonbonus. De bedrijven die uitzendkrachten gebruiken, zullen de uitzendkantoren inlichten over hun loonbonusplan. De interimkrachten die voldoen aan de modaliteiten van dat plan, zullen er op dezelfde wijze van kunnen genieten als de gewone werknemers.

Sociale bijdragen op loonbonus in zelfde kwartaal

De inkt van de loonbonuswet is amper droog, of er is al een wijziging. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 voorziet de wet houdende diverse bepalingen dat de betaling van de bijzondere bijdrage van 33% aan de sociale zekerheid en de aangifte moeten gebeuren op het einde van elk kwartaal waarin de betaling van de loonbonus uitgevoerd wordt, i.p.v. op 31 december.

Staatsblad publiceert twee belangrijke wetten

Twee belangrijke teksten zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 16 juni (tweede editie). De Programmawet heeft het o.m. over de belastingvrijstelling bij de aanwerving van bijkomend personeel en de aftrekbaarheid van 120% van bepaalde werkgeverskosten.

Sport- en cultuurcheque zit in de lift

De sport- en cultuurcheque is een employee benefit die nog lang niet de populariteit van de maaltijdcheque evenaart. Maar volgens uitgever Accor Services werden in 2007 bijna drie keer méér Tickets Compliments Sport & Culture in omloop gebracht als in het startjaar 2006. Het aantal aanvaardingspunten (sportclubs, theaters enz.) steeg in 2007 met 40 procent.

Wegwijs in de "voordelen van alle aard"

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceert op zijn website een overzicht van de "voordelen van alle aard". Tien voordelen waarvan de waarde forfaitair wordt bepaald, worden beknopt maar helder besproken. Over de andere voordelen, zoals het privé-gebruik van een gsm, wordt uitgelegd hoe men de waarde van het belastbare voordeel kan bepalen.

Geen forfaits voor privé-gebruik gsm en Blackberry

Het ziet er niet naar uit dat er snel forfaitaire fiscale waarderingsregels zullen komen voor het privé-gebruik van een gsm of een Blackberry. Volgens de minister van Financiën moet het voordeel worden geraamd "op de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger". Hij zegt er niet bij, welke criteria zijn controleurs daarbij zullen hanteren.

Onze partners