Extralegale voordelen

Handige wegwijs in de extralegale voordelen

Gras Savoye Consulting publiceert voor de HR-verantwoordelijken een praktijkgerichte brochure over de sociale zekerheid en de aanvullende voordelen in België. Het drietalige werkstuk van 100 pagina's vat in heldere bewoordingen de stand van zaken samen voor de courante extralegale voordelen, o.m. op pensioengebied.

Boven 600 euro wordt extralegale kinderbijslag loon

Aanvullende kinderbijslag wordt niet beschouwd als loon, indien het bedrag dat de werkgever uitkeert niet hoger is dan 50 euro per maand en per kind. Dat heeft het beheerscomité van de RSZ zopas bevestigd. Onder aanvulling van de kinderbijslag verstaat de RSZ ook de kosten die verband houden met vakantiekampen, schooluitgaven, crèches en dies meer.

Maximumwaarde van maaltijdcheque bedraagt nu 7 euro

In het Staatsblad is het Koninklijk Besluit verschenen dat de maximumwaarde van een maaltijdcheque verhoogt tot 7 euro. Securex adviseert te wachten met het toekennen van deze verhoging tot duidelijk is welke andere koopkrachtverhogende maatregelen worden beslist op het niveau van uw bedrijfssector.

Loonbonus beperken tot kaderleden is toegestaan

Het staat een werkgever wel degelijk vrij een loonbonusplan in te voeren dat uitsluitend geldt voor de kaderleden en de leidinggevenden van de onderneming. Dat heeft de federale minister van Werk verklaard. Via de hyperlink onder dit artikel vindt u o.m. toelichting over de rol van het paritair comité in deze kwestie.

Google toont (gratis) waar uw medewerkers uithangen

De bewegingen van uw mobiele medewerkers kunt u sinds kort makkelijk volgen op uw computerscherm. Met Latitude, een nieuwe dienst van Google, volstaat het dat uw personeelslid een gsm met ingebouwde gps op zak heeft en de Latitude-dienst geactiveerd heeft.

Cao over de ecocheques is al ondertekend

Soms gaat het (tamelijk) snel. In de Nationale Arbeidsraad zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over de ecocheques. Dat is het nieuwe sociale voordeel dat werkgevers o.m. zullen kunnen aanwenden om hun personeel de netto koopkrachtverhoging toe te kennen die is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

RECHTSPRAAK: Bonusplan vereist doelstelling

Wanneer een arbeidsovereenkomst een bonusregeling omvat die gekoppeld is aan het bereiken van bepaalde doelstellingen, dan begaat de werkgever een contractuele fout indien hij nalaat deze doelstelling te formuleren. Deze nalatigheid tast immers het contractueel vastgelegd verdienvermogen van de werknemer aan, aldus het Arbeidshof.

Nieuw sociaal voordeel: de ecocheque

In 2009 kan de werkgever aan elke werknemer voor 125 euro ecocheques toekennen, waarmee hij of zij ecologische producten of diensten kan aankopen. In 2010 wordt dat 250 euro per werknemer. De cheques vormen een sociaal voordeel en zijn dus vrijgesteld van sociale bijdragen. Het ontwerp-KB is goedgekeurd door de regering. De lijst van ecologische producten en diensten is nog niet bekend.

Ook RVP biedt aanvullende pensioenen aan

De Rijksdienst voor Pensioenen herinnert eraan dat hij, net zoals vele verzekeraars, de mogelijkheid biedt een aanvullend pensioen op te bouwen. Werknemers kunnen zelf stortingen doen, of de werkgever kan dit doen in het kader van een groepsverzekering. De RVP publiceert op zijn website de historische nettorendementen sinds 2002. Die lagen altijd tussen 5 en 6 procent.

Verlies deadline voor loonbonusplan niet uit het oog

Indien u overweegt een loonbonusplan in te voeren, waarvoor de referteperiode zich uitstrekt over het hele jaar 2009, dan moet u er aan denken dat de procedures moeten rond zijn tegen eind april. De deadline voor een bonusplan dat zich uitstrekt over het eerste kwartaal is 31 januari. Attentia herinnert aan de timings die vervat zijn in de wet op de resultaatsgebonden voordelen.

Onze partners