Eenheidsstatuut

Na Nieuwjaar nieuwe regels voor tegenopzeg

Op 1 januari 2014 veranderen ook de regels in verband met tegenopzeg. UCM analyseert het wetsontwerp over het eenheidsstatuut en geeft cijfervoorbeelden. Ook wie vandaag als arbeider werkt, zal vanaf januari bij ontslag door de werkgever gebruik kunnen maken van tegenopzeg om vroeger weg te gaan.

5 maanden opzeg na anderhalf jaar anciënniteit

Wanneer u in oktober 2014 een lagere bediende ontslaat die pas in de eerste helft van 2013 een vast contract had gekregen, zal hij na anderhalf jaar dienst recht hebben op een opzeg van 5 maanden. Dat is één voorbeeld van de verrassende gevolgen van het eenheidsstatuut dat in de maak is.

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Wegwijs in uw taken voor eindejaar

Behalve met de klassieke eindejaarsbeslommeringen wordt HR dezer dagen geconfronteerd met een pak nieuwe regels die na Nieuwjaar van kracht worden, bijv. over ontslag, proefbeding, verplicht outplacement, brugpensioen enzovoort. We vonden enkele artikels die u kunnen helpen het overzicht te behouden.

Hoe een contract van bepaalde duur beëindigen?

Vanaf Nieuwjaar valt de mogelijkheid weg een proefperiode te voorzien in een contract van bepaalde duur. In de plaats daarvan komt iets nieuws: de mogelijkheid het contract tijdens de eerste helft van de looptijd (maar met een maximum van 6 maanden) te beëindigen volgens de gewone opzegregels.

Afschaffing proefbeding heeft veel gevolgen

De verdwijning van het proefbeding vanaf 1 januari heeft gevolgen voor andere bepalingen (scholingsbeding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomsten bepaalde duur, gewaarborgd loon bedienden…). SD Worx geeft extra toelichting. Ook de mogelijkheid tot verkorte opzeg zal tot het verleden behoren; UCM wijst erop dat dit sommige werkgevers op kosten zal jagen.

RVA compenseert ontslagnadeel van arbeiders

Als u na Nieuwjaar een arbeider met een lange staat van dienst ontslaat, zal de RVA hem een zgn. ontslagcompensatie-vergoeding betalen. Deze vergoeding verkleint het verschil met de opzegtermijn die de werknemer zou hebben gekregen als hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe regels verworven zou hebben.

Welke gevolgen heeft afschaffing van proefperiode?

Vanaf 1 januari bestaan er geen proefperiodes meer. Securex analyseert de voor- en nadelen van deze hervorming. De "oude" regels blijven van toepassing op wie ontslagen wordt tijdens een proefperiode die voor 1 januari begon. Contracten met uitzendkrachten en studenten kunnen de eerste 3 dagen zonder opzeg of vergoeding beëindigd worden.

Jaarloongrenzen voor bedienden in 2014

UCM publiceert onder voorbehoud de grensbedragen die in 2014 voor bedienden zullen gelden in het kader van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Nieuw is dat deze bedragen geen rol meer zullen spelen in verband met de proeftijd, de opzeggingstermijnen en het sollicitatieverlof.

Eenheidsstatuut: de jongste stand van zaken

SD Worx analyseert de plannen van de regering inzake het eenheidsstatuut. Eén van de punten die eruit springen is de meeneembaarheid van opgebouwde ontslagrechten. Ook wie vandaag in dienst is, zal vanaf 1 januari 2014 onder de eengemaakte ontslagregeling vallen, maar hij of zij behoudt wel de opzeggingstermijn die was opgebouwd tot 31 december. Voor veel arbeiders is dat nadelig.

Onze partners