Eenheidsstatuut

Werkgevers mogen ontslag-spaarpot aanleggen

Werkgevers zullen een fiscaal vrijgestelde reserve mogen aanleggen van maximum 2600 euro per werknemer en per jaar om latere ontslagen te bekostigen; de maatregel zou de Schatkist 250 miljoen kosten. Het gaat om een compensatie voor het sociaal passief dat het gevolg is van de verhoogde ontslagkosten van arbeiders.

Aanvullende pensioenen: wacht op uw sector

Uw 'arbeiders' zullen vanwege het Eenheidsstatuut hetzelfde aanvullende pensioen moeten krijgen als uw 'bedienden'. Dat kan niet van de ene dag op de andere, maar over 10 jaar moet het gebeurd zijn. Group S biedt een inkijk in het plan dat de regering heeft uitgewerkt om de harmonisering te realiseren.

Werkgevers vervangen proeftijd door interim

Bedrijven laten nieuwkomers steeds vaker eerst aan de slag gaan met een uitzendcontract, liever dan hen meteen een vast contract aan te bieden. De afschaffing van de proefperiode speelt een rol, want die afschaffing heeft de minimale opzegtermijn verhoogd van 7 dagen naar 4 weken. Ook de sinds kort langere opzegtermijnen voor arbeiders en de eenvoud van een uitzendcontract spelen mee.

Ook ABVV zet ontslagmodule online

Het ABVV heeft een module ontwikkeld om de nieuwe opzegtermijnen te berekenen wanneer het ontslag uitgaat van de werkgever, ook bij SWT. De module, toegankelijk tot 13 april, berekent ook het aantal weken gedekt door een ontslagcompensatievergoeding en geeft aan of de werknemer recht heeft op een ontslaguitkering van de RVA.

8 uitzonderingen op ontslagmotivering

Cao 109 vermeldt 8 situaties waarin de werkgever niet verplicht is een ontslag te motiveren. De dringende reden is daar één van; andere voorbeelden zijn uitzendkrachten en studenten. In 10 paritaire comités wordt de ontslagmotivering pas in 2016 ingevoerd; in deze PC's blijft willekeurige afdanking dus bestaan.

Ontslagmotivering gaat in op 1 april

Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe regels rond ontslagmotivering. De belangrijke cao 109 is klaar en staat op de site van de Nationale Arbeidsraad. Een eerste analyse is al online te vinden; ze gaat concreet in op de vraag wie zal moeten bewijzen dat een ontslag "kennelijk onredelijk" was.

U kan opzegvergoeding betalen in schijven

Als uw onderneming in moeilijkheden verkeert, is het wettelijk perfect mogelijk verbrekingsvergoedingen in maandelijkse schijven te betalen. U hebt geen akkoord nodig van de ex-werknemer. Ook de betaling van de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen kan u dan spreiden in de tijd.

Gratis wegwijzer in de nieuwe ontslagwetgeving

Alles over de nieuwe ontslagwetgeving staat in een gratis te downloaden wegwijzer van 36 bladzijden, samengesteld door advocatenkantoor Ius Laboris (Claeys & Engels). Handig zijn een groot stroomschema en de checklist met 14 punten (jawel...) die u moet nagaan vooraleer u tot een ontslag overgaat.

Langdurige ziekte is geen ontslagreden meer

Sinds 1 januari mag u een medewerker met een contract van onbepaalde duur niet meer ontslaan omdat hij lang afwezig is om gezondheidsredenen. Moet u een langdurig zieke werknemer voortaan onbeperkt in dienst houden? Nee, maar u moet een andere reden kunnen geven dan louter het feit dat de werknemer langdurig ziek is.

Details over de compensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding die sommige arbeiders ontvangen van de RVA wordt sociaalrechtelijk gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, zo blijkt uit het uitvoeringsbesluit. De aanvraag gebeurt met een C4.

Onze partners