Cao's

Vormingsplan

Iedere onderneming kan tot vóór 31 maart 2006 een vormingsplan indienen bij het Sociaal Fonds van de ANPCB (PC nr. 218). Op 16 juni 2005 hebben de sociale partners van het PC nr. 218 een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2005-2006 (2006-2007 voor het vormingsluik) gesloten.

Extraatje voor wie geen aanspraak kan maken op brugpensioen

De Nationale Arbeidsraad heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering voor 2005 en 2006 van een subsidiair stelsel van aanvullende vergoeding ten voordele van bepaalde ontslagen oudere werknemers die geen aanspraak kunnen maken op het brugpensioen op 56 jaar krachtens een sector-cao.

Tariefconcurrentie tussen de vakbonden

In Nederland gaat deze week "internetvakbond.nl" van start. Het jaarlijks lidgeld bedraagt slechts 10 euro. In ruil daarvoor worden de leden vertegenwoordigd tijdens cao-onderhandelingen en kunnen ze elk één keer per jaar advies inwinnen over een persoonlijk probleem dat betrekking heeft op hun arbeidssituatie.

Publicatie van nieuwe en recent verbeterde cao's

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de lijst van de nieuwe en onlangs aangepaste collectieve arbeidsovereenkomsten. Ze hebben betrekking op een groot aantal sectoren.

Officiële cijfers over de evolutie van de lonen

De federale overheidsdienst Werkgelegenhid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de index van de conventionele lonen van de arbeiders en de bedienden. De index geeft de evolutie weer van de bij cao vastgelegde minimale bruto maandlonen, premies buiten beschouwing gelaten.

Nieuwe cao regelt het telewerk

De collectieve arbeidsovereenkomst nr 85 over het telewerk is ondertekend op 9 november. De Belgian Teleworking Association brengt een samenvatting in tien punten.

Onze partners