Cao's

Loonberekening bij overgang naar zomertijd

Zondag 30 maart draaien we de klok een uur vooruit: 2 uur 's nachts wordt 3 uur 's nachts. Werknemers in ploegenarbeid die dan aan de slag zijn, werken een uur minder lang. Wat gebeurt met hun loon indien zij niet forfaitair per maand worden betaald? Volgens cao nr 30 uit 1977 ontvangen zij een loon voor het "onbestaande" uur.

Nieuw brugpensioen voor mindervaliden van start

In het Staatsblad is de algemeenbindendverklaring gepubliceerd van de recente cao nr 91 over de conventionele brugpensioenen van mindervalide werknemers. Dit betekent dat de kennisgeving van de opzeg en de erkenningsprocedure vanaf nu mogen gebeuren, ook al beoogt de regeling enkel de brugpensioenen die pas in 2010 aanvangen.

Resultaatbonus definitief uit de startblokken

In de Nationale Arbeidsraad is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten over de zgn. niet-recurrente resultaatgebonden bonus. De fiscaalvriendelijke verloningstechniek kan dus van start gaan met ingang van 1 januari 2008. Het VBO is opgetogen. Unizo noteert dat ook kleine bedrijven, zelfs bedrijven met 1 werknemer, het systeem kunnen toepassen.

20-jarige wint proces leeftijdsdiscriminatie

In Londen heeft een vrouw van 20 een proces gewonnen tegen een werkgever die haar niet wou aanwerven omdat ze "te jong" was. De rechter oordeelde dat het hier ging om een geval van discriminatie in arbeidsaangelegenheden op basis van leeftijd, wat indruist tegen de Europese regels. Voor zover bekend, was dit het eerste proces van deze aard.

RECHTSPRAAK: Firewall omzeilen is dringende reden

De arbeidsrechtbank in Hasselt heeft gelijk gegeven aan een werkgever die iemand had ontslagen omdat hij van het internet gebruik had gemaakt op een manier die in strijd was met het e-mail- en internetbeleid van de onderneming.

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard.

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

CAO verruimt tijdskrediet voor oudere werknemers

Op 1 juni treedt een nieuwe cao in werking, die het recht op tijdskrediet verruimt voor de 55-plussers. Mits aan enkele voorwaarden is voldaan, kan het recht op een vermindering van de werktijd met één vijfde hen niet meer worden ontzegd. Ook voor de 50-plussers is er een lichte wijziging.

Verloning op basis van leeftijd mag niet meer

Van Europa mogen er geen leeftijdscriteria staan in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft laten weten dat dergelijke cao’s onder bepaalde voorwaarden nog een laatste keer algemeen verbindend zullen worden verklaard. Voorwaarde is onder meer dat een stappenplan voorzien wordt om de discriminaties tegen 2009 weg te werken.

Onze partners