Cao's

Details over de tussenkomst in het woon-werkverkeer

Met ingang van 1 februari jl. ging de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer omhoog. Vorige week werd de cao daarover ondertekend, zodat nu meer klaarheid bestaat over de concrete toepassing. De sociale secretariaten publiceren uitvoerige informatie op hun website. U kunt bijv.

Cao over de ecocheques is al ondertekend

Soms gaat het (tamelijk) snel. In de Nationale Arbeidsraad zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over de ecocheques. Dat is het nieuwe sociale voordeel dat werkgevers o.m. zullen kunnen aanwenden om hun personeel de netto koopkrachtverhoging toe te kennen die is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

Nederland stilaan terug naar 40-urige werkweek

Twintig procent van de cao's die in Nederland werden afgesloten in de periode 2007-2008 bevatten afspraken over een verlenging van de arbeidsduur. Vaak gaat het over een herinvoering van de 40-urige werkweek. De werknemers die door deze cao's meer uren werken, krijgen meestal een financiële compensatie.

Gelijke behandeling verplicht over hele contractduur

De Nationale Arbeidsraad heeft het principe van de gelijke behandeling bij werving en selectie (cao nr. 38) in een nieuwe cao (nr. 95) uitgebreid tot alle fasen van de arbeidsrelatie. Daarnaast heeft de NAR een gedragscode over werving en selectie aangenomen. Deze code wordt als bijlage opgenomen bij cao nr. 38.

Minimumloon en werkbonus omhoog op 1 oktober

Volgens een persbericht van het ABVV, vrijdag, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers de cao ondertekend die de bruto minimumlonen verhoogt met 25 euro. Ook de werkbonus gaat omhoog. Minimumverdieners zullen 175 euro sociale bijdragen minder moeten betalen (tot nu toe was dat 143 euro).

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Verplichte nieuwe bijlage bij uw arbeidsreglement

In de luwte van de zomer is in de Nationale Arbeidsraad een cao afgesloten over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De tekst staat nog niet op de website van de NAR. U kunt hem wel downloaden via onderstaande link. CAO 25ter gaat specifiek over gelijk loon voor gelijk werk, zonder enige discriminatie op grond van geslacht.

Loonbonus-cao in de non-ferro en de havens

De eerste twee sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn ondertekend. Dat gebeurde in het PC nr. 224 voor de bedienden van de non-ferro metalen en in het PC nr. 301 voor het havenbedrijf.

Wie mag zonder cao toch personeel oproepen op 2 mei?

In veel ondernemingen is geen vervangende datum vastgelegd voor de wettelijke feestdag van vrijdag 2 mei. Deze werkgevers zullen dus geen personeel aan het werk mogen zetten. Maar er zijn uitzonderingen, nl. de sectoren en de ondernemingen waar zondagsarbeid is toegestaan.

Cao over arbeidsongevallen van thuiswerkers

In de Nationale Arbeidsraad is cao nr 85bis afgesloten, die wijzigingen aanbrengt aan cao nr 85 over het telewerk.

Onze partners