Cao's

Ervaring vervangt leeftijd in loonschalen

Na de goedkeuring van een eerste sector-cao waarin loonschalen op ervaring zijn gebaseerd, zijn een hele reeks paritaire comités nu volop bezig dezelfde weg in te slaan. Groep S maakte een overzicht (klik op NL of FR onder dit bericht). Zoals bekend, verbiedt een Europese richtlijn dat het loon bepaald wordt in functie van de leeftijd.

Acht sectoren hebben een crisis-cao afgesloten

Het crisistijdskrediet en de crisiswerkloosheid voor bedienden gelden enkel voor de ondernemingen in moeilijkheden die gebonden zijn door een sectorale CAO, of bij gebrek daaraan, door een ondernemings-CAO of een ondernemingsplan.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken.

Tijdelijke werkloosheid mogelijk voor metaalbedienden

De nieuwe cao voor de 75.000 bedienden en kaderleden van de metaalsector maakt de invoering mogelijk van de maatregelen uit de jongste anticrisiswet, zoals tijdelijke werkloosheid. Het is wel nog wachten op de publicatie van de wet in het Staatsblad.

Kan de dalende inflatie het nettoloon verlagen?

Kan een dalende inflatie leiden tot een daling van het uitbetaalde loon? De kwestie dreigt actueel te worden. In april bedroeg de inflatie nog amper 0,6 procent op jaarbasis. In theorie zijn zgn. negatieve indexeringen wel degelijk mogelijk. In de praktijk hangt veel af van wat in de sectorale cao's is vastgelegd. Securex maakt een analyse.

Toegang tot halftijds brugpensioen vergemakkelijkt

De Relancewet verlengt en vereenvoudigt de tijdelijke regeling i.v.m. het halftijds brugpensioen. In sectoren met een cao over deze materie is de minimumleeftijd 56. Waar enkel een cao op ondernemingsniveau bestaat, is dit 58. Individuele overeenkomsten tussen de werkgever en een werknemer kunnen ingaan vanaf 58 jaar.

Alle werkgevers moeten drank- en drugsbeleid invoeren

De nieuwe nationale cao nr 100 verplicht alle werkgevers van de private sector een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken. De werkgevers zullen hun personeel mogen testen. De cao legt geen kant-en-klaar beleid op.

Gehandicapte werknemer heeft recht op zelfde loon

Werknemers die erkend zijn als gehandicapt hebben voortaan steeds recht op een loon dat "gelijkwaardig" is aan dat van de andere werknemers in dezelfde categorie. De werkgever mag in de berekening wel rekening houden met alle tegemoetkomingen in de loonkosten die de gehandicapte zelf ontvangt. Dit is bepaald in de nieuwe nationale cao nr. 99.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht).

Onze partners