Brugpensioen

Ministerie beschouwt Generatiepact als mislukt

Het Generatiepact is een maat voor niets. Daar komt de scherpe analyse op neer, die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikbaar heeft gesteld op zijn website. De presentatie van 55 slides windt er geen doekjes om.

Toegang tot halftijds brugpensioen vergemakkelijkt

De Relancewet verlengt en vereenvoudigt de tijdelijke regeling i.v.m. het halftijds brugpensioen. In sectoren met een cao over deze materie is de minimumleeftijd 56. Waar enkel een cao op ondernemingsniveau bestaat, is dit 58. Individuele overeenkomsten tussen de werkgever en een werknemer kunnen ingaan vanaf 58 jaar.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen.

Nieuw formulier voor bijdrage op de brugpensioenen

Er is een nieuw formulier voor de aangiften van de speciale bijdrage die werkgevers elk kwartaal moeten betalen aan de Rijksdienst voor Pensioenen indien zij werknemers met brugpensioen hebben.

Wat staat in de afgeslankte Relancewet?

Van de zgn. vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen is in het ontwerp van Relancewet geen sprake meer. Wel nog in de tekst staan regels over o.m. herstructureringen, halftijds brugpensioen, innovatiepremies, profylactisch verlof en de invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Vergoeding bij conventioneel brugpensioen 2009

Om de aanvullende vergoeding te berekenen voor een conventioneel brugpensioen dat ingaat in 2009, dient men rekening te houden met bepaalde parameters. De jongste bedragen die daarmee verband houden, worden op een rij gezet op de website van Securex.

Drie Relance-maatregelen in Staatsblad

Een bericht voor wie de officiële details nodig heeft: eind vorige week heeft het Staatsblad drie besluiten gepubliceerd die voortvloeien uit het Relanceplan. Het eerste gaat over wijzigingen aan de werkloosheidsreglementering (klik op deze hyperlink); het tweede gaat o.m.

Brugpensioenen: aanvullende vergoedingen verhoogd

De aanvullende vergoedingen voor de brugpensioenen en het halftijds brugpensioen worden vanaf 1 januari 2009 met 0,48% verhoogd. De verhoging is evenwel niet integraal van toepassing voor wie recent op brugpensioen of halftijds brugpensioen ging: de aanpassing is immers afhankelijk van de maand die als basis diende voor de berekening van de vergoeding.

Wanneer mag een bruggepensioneerde bijverdienen?

Indien drie voorwaarden vervuld zijn, mag een bruggepensioneerde in beperkte mate zijn werkloosheidsuitkering cumuleren met inkomsten uit arbeid. Eén van de voorwaarden is dat de prestaties moeten gebeuren in de week, na 18u en voor 7u. Securex legt de regelgeving uit.

Onze partners