Brugpensioen

Wijzigingen betreffende het conventioneel brugpensioen

DECAVA is een letterwoord dat we nog vaker zullen horen. Het is de naam van een nakende grote harmonisatie van de bijdragen en de inhoudingen in verband met het brugpensioen, de canada dry en de aanvullingen op het tijdskrediet. Via de link NL hieronder leest u wat dit zal betekenen voor het conventioneel brugpensioen.

Conventioneel brugpensioen: de nieuwe voorwaarden

Het Generatiepact maakt de toegang tot het brugpensioen moeilijker. Een nieuwe etappe in dit proces is voorzien voor de periode 2010-2011. Dan zullen nieuwe leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van toepassing zijn voor de conventionele brugpensioenen. Securex vat ze samen in een tabel. Meer informatie via de link NL hierna.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Vergeet niet uw bruggepensioneerden te vervangen

Behoudens bijzondere gevallen moet u een werknemer die op voltijds conventioneel brugpensioen gaat, vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of een hiermee gelijkgestelde persoon. De sociale controleurs van de RVA verifiëren dit.

Ministerie beschouwt Generatiepact als mislukt

Het Generatiepact is een maat voor niets. Daar komt de scherpe analyse op neer, die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikbaar heeft gesteld op zijn website. De presentatie van 55 slides windt er geen doekjes om.

Toegang tot halftijds brugpensioen vergemakkelijkt

De Relancewet verlengt en vereenvoudigt de tijdelijke regeling i.v.m. het halftijds brugpensioen. In sectoren met een cao over deze materie is de minimumleeftijd 56. Waar enkel een cao op ondernemingsniveau bestaat, is dit 58. Individuele overeenkomsten tussen de werkgever en een werknemer kunnen ingaan vanaf 58 jaar.

Outplacementverplichting wordt fors uitgebreid

De Herstelwet breidt de verplichting tot outplacementbegeleiding uit. Voorheen hadden 45-plussers er recht op, als ze hun werk verloren in het kader van een herstructurering in een bedrijf met meer dan 20 werknemers dat een beroep deed op vervroegd brugpensioen. Dat recht wordt nu uitgebreid tot alle leeftijden en alle ondernemingen.

Nieuw formulier voor bijdrage op de brugpensioenen

Er is een nieuw formulier voor de aangiften van de speciale bijdrage die werkgevers elk kwartaal moeten betalen aan de Rijksdienst voor Pensioenen indien zij werknemers met brugpensioen hebben.

Wat staat in de afgeslankte Relancewet?

Van de zgn. vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen is in het ontwerp van Relancewet geen sprake meer. Wel nog in de tekst staan regels over o.m. herstructureringen, halftijds brugpensioen, innovatiepremies, profylactisch verlof en de invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Onze partners