Belastingen

Ommezwaai in fiscale behandeling van ambulante zorgen

Voortaan zijn de premies die een onderneming betaalt in het kader van een collectieve verzekering voor ambulante medische verzorging, en de terugbetalingen door de verzekeraar, vrijgesteld van belastingen. De premies die de onderneming betaalt, zullen evenwel niet meer als beroepskosten aftrekbaar zijn.

Planbureau becijfert kostprijs van administratieve lasten

Het kantoorwerk dat nodig is om te voldoen aan overheidsverplichtingen (fiscaliteit, tewerkstelling, milieuvoorschriften) verhoogt de totale loonkost met 3,13 euro per gepresteerd uur in de ondernemingen van minder dan tien werknemers, met 1,05 euro in de middelgrote ondernemingen (tot 249 werknemers) en met 0,62 euro in de grote ondernemingen.

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Bedrijfswagens: het belastbaar voordeel wordt verhoogd

Het Belgisch Staatsblad publiceert het traditionele KB met de aangepaste bedragen per afgelegde privé-kilometer waarop de gebruiker van een bedrijfswagen een belasting op "het voordeel van alle aard" moet betalen.

Het VBO presenteert zijn strategie 2010

We moeten dringend maatregelen treffen om onze concurrentiekracht veilig te stellen; alleen zo kunnen we voorkomen dat later drastische maatregelen onontkoombaar zijn.

Nederlandse werknemers mogen extra vakantie bijeensparen

Sinds Nieuwjaar is in Nederland de "levensloopregeling" van kracht. Het is een vorm van tijdsparen. Werknemers mogen voortaan tot 12 procent van hun bruto jaarloon belastingvrij op een speciale rekening parkeren, en deze spaarpot aanspreken om extra verlof op te nemen.

Fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van eindejaarscadeaus

Ter gelegenheid van Sinterklaas en van de eindejaarsfeesten wensen sommige ondernemingen aan hun personeel geschenken of geschenkcheques aan te bieden. Welke voorwaarden dient men in acht te nemen om van een gunstig fiscaal en sociaalrechtelijk regime te kunnen genieten?

Forse premie voor vindingrijke personeelsleden

Op 1 januari 2006 treedt de wet op de innovatiepremie in werking. Het doel is werknemers ertoe aan te zetten met vernieuwende ideeën voor de dag te komen. Zij kunnen worden beloond met een belasting- en RSZ-vrije premie die fors kan oplopen. Het is een experiment. Na één jaar zal bekeken worden of men ermee doorgaat of niet.

Beïnvloedt Brusselse fiscaliteit de inplanting van ondernemingen?

De Brusselse minister-president Charles Picqué heeft een studie voorgesteld, waarvan de conclusie luidt dat lokale fiscale regels geen betekenisvolle invloed hebben op het vestigingsbeleid van ondernemingen. Agoria Brussel laat een ander geluid horen.

Fiscale gevolgen van nieuwe regelgeving studentenjobs

Welke gevolgen heeft de nieuwe regelgeving inzake studentenjobs? Na de socialezekerheidsaspecten, analyseert Securex nu het fiscale luik.

Onze partners