Belastingen

Lonen mogen 5 procent omhoog in twee jaar

Het ontwerp van centraal loonakkoord dat vanmorgen tot stand kwam, voorziet in een maximale stijging van de lonen in de privésector met 5 procent in de komende twee jaar. De kost voor de bedrijven zal iets lager uitvallen, omdat de bedrijfsvoorheffing zal verlagen.

Europese jobzoekers nog erg honkvast

PricewaterhouseCoopers heeft 445 werkgevers in 14 landen ondervraagd. Blijkt dat voor vacatures in senior management, professionals en geschoolde arbeiders slechts één jobkandidaat op twintig afkomstig was van buiten de eigen landsgrenzen.

Fiscaal luik van Generatiepact ingevuld

De ministerraad van vorige vrijdag heeft een aantal fiscale beslissingen genomen in het verlengde van het Generatiepact. Er werd ook een vrijstelling beslist van sociale werkgeversbijdrage op sommige vergoedingen. Het maximum aftrekbare bedrag van forfaitaire beroepskosten is verhoogd tot 2527,50 euro.

Fiscaliteit: de in één keer uitbetaalde brugpensioenvergoeding

Brugpensioenvergoedingen die in één keer worden uitbetaald, werden traditioneel belast zoals een opzeggingsvergoeding. Een bepaling in het Generatiepact had in deze materie vragen doen rijzen. De minister van financiën heeft geantwoord dat de in één keer uitbetaalde gekapitaliseerde vergoeding belastbaar blijft zoals een opzeggingsvergoeding.

Forfaitaire onkostenvergoedingen mogen niet vaag zijn

Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn toegestaan, en om ze als loon te kunnen belasten moet de fiscus eerst aantonen dat ze een vermomd loon uitmaakten. Recent heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in een dergelijk geval de fiscus gelijk gegeven. De forfaitaire vergoedingen waren te vaag omschreven en konden o.m.

Grensarbeiders: gedaan met de 45-dagen tolerantie

Vroeger duldde de Belgische administratie dat een grensarbeider toch buiten de grensstreek aan de slag ging, zij het voor maximum 45 dagen per jaar. In de praktijk sloeg dit nog enkel op de grenszone met Frankrijk. Er waren misbruiken. Een nieuwe circulaire bevestigt de afschaffing van de vroegere tolerantie.

Fiscale aanmoediging van innovatie

Op initiatief van de minister voor het Wetenschapsbeleid is een brochure klaargestoomd die aan de Belgische en de buitenlandse investeerders een overzicht biedt van alle recente fiscale maatregelen die bedoeld zijn om het innoverend vermogen van de ondernemingen te stimuleren.

Sport- en cultuurcheques vrij van belastingen

Werkgevers kunnen voortaan hun personeel een extraatje geven in de vorm van sport- en cultuurcheques. De ministerraad besliste in april dat 100 euro aan cheques vrijgesteld zijn van sociale lasten en belastingen. Het besluit verscheen op 3 juli in het Belgisch Staatsblad.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Innovatiepremie nog te weinig gekend

Dankzij de wet op de innovatiepremie hebben al enkele honderden werknemers sinds begin dit jaar een extraatje opgestreken. Maar in veel sectoren en veel kleine bedrijven hebben ze kennelijk nog niet over deze premie gehoord. Elk vernieuwend idee komt in aanmerking, als het de productie van goederen of diensten slimmer maakt en je bedrijf daardoor een beetje competitiever wordt.

Onze partners