Belastingen

Voorheffing op loonachterstal en opzegvergoeding

Een zopas verschenen KB wijzigt de loonschijven en verlaagt de percentages voor de bedrijfsvoorheffing op loonachterstallen en opzegvergoedingen in vergelijking met wat in december jl. was aangekondigd. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. Dit betekent dat in een aantal gevallen teveel aan de bron is afgehouden.

Belgisch-Frans akkoord over grensarbeiders

Franse ingezetenen die in België werken, blijven onderhevig aan de Franse fiscus indien ze niet langer dan 30 dagen per jaar hun beroepsactiviteit uitoefenen buiten de grensstreek. De regeling gaat in per 1 januari 2007 en geldt voor 25 jaar. De grensarbeiders die in België wonen en in Frankrijk werken, zijn vanaf 1 januari 2007 belastbaar in Frankrijk.

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

Fiscus publiceert richtcijfers voor gunstleningen

Wanneer u aan een werknemer een renteloze of zeer goedkope lening toestaat, wordt dit beschouwd als een voordeel in natura dat onderhevig is aan belastingen en SZ-bijdragen. De fiscus heeft zopas de referentierentevoeten gepubliceerd die als basis dienen bij de bepaling van het belastingvoordeel.

Alleenstaande wordt zwaarst belast in België

Nergens anders houdt een alleenstaande werknemer zo weinig over van zijn totale loonkost als in België: 44,6 procent. Gemiddeld verdwijnt immers 55,4 procent richting fiscus en sociale zekerheid. Enkel Frankrijk, Hongarije en Duitsland komen ook boven 50 procent.

Fiscaal gunsttarief op pensioenkapitaal: spelregels

Het Generatiepact heeft het belastingstarief op pensioenkapitalen van 16,5 naar 10 procent verlaagd voor wie "effectief actief" blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. De administratie heeft zopas uitgelegd wat "effectief actief" betekent.

Vlaams-Waalse samenwerking kan competitiviteit verhogen

Voor duizend Waalse ondernemers van de UWE hield Rudy Aernoudt, secretaris-generaal van het Vlaamse departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie een pleidooi voor een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië om de competitiviteit te verhogen.

IPA herverdeelt fiscaal voordeel op overuren

In het interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de fiscale korting op overuren. Het gaat om de lastenverlaging die geldt op de eerste 65 uren op jaarbasis die extra gepresteerd worden en waarvoor wettelijk overloon verschuldigd is. De details staan in Bijlage 1 van het IPA.

Lonen mogen 5 procent omhoog in twee jaar

Het ontwerp van centraal loonakkoord dat vanmorgen tot stand kwam, voorziet in een maximale stijging van de lonen in de privésector met 5 procent in de komende twee jaar. De kost voor de bedrijven zal iets lager uitvallen, omdat de bedrijfsvoorheffing zal verlagen.

Europese jobzoekers nog erg honkvast

PricewaterhouseCoopers heeft 445 werkgevers in 14 landen ondervraagd. Blijkt dat voor vacatures in senior management, professionals en geschoolde arbeiders slechts één jobkandidaat op twintig afkomstig was van buiten de eigen landsgrenzen.

Onze partners