Arbeidsovereenkomst

Fiscale aftrek leerplichtjongere verdubbelt

De regering verdubbelt het fiscaal voordeel dat een werkgever geniet wanneer hij een jongere met deeltijdse leerplicht aanwerft of opleidt, zo meldt SD Worx onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad. 40% van de loonkost of van de opleidingsvergoeding mag worden afgetrokken van de belastbare bedrijfswinst. Daarnaast ontvangt de werkgever een stagebonus.

Valkuilen in regels rond concurrentiebeding

De regelgeving rond concurrentiebeding kan tot onaangename verrassingen leiden voor de werkgever. Het Arbeidshof kende een concurrentievergoeding van een half jaar brutoloon toe, hoewel de ex-werknemer om medische redenen niet meer in staat was een soortgelijke activiteit uit te oefenen, minder verdiend had dan het drempelloon en geen individueel concurrentiebeding had ondertekend.

Criteria voor schijnzelfstandigheid in wegvervoer

[opgelet: correctie in startdatum] Het paritair comité 140.035 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden heeft 8 sectorspecifieke criteria vastgelegd om uit te maken of iemand als een werknemer of als een zelfstandige moet worden beschouwd. De maatregel wordt van kracht op 6 december 2013.

Herkwalificatie dure grap voor Cercle Brugge

Een arrest dat mogelijk zal doorwegen in de kwestie rond schijnzelfstandigheid en managementvennootschappen veroordeelt voetbalclub Cercle Brugge tot het betalen van werkgeversbijdragen op de (hoge) bedragen die de club betaalde aan toenmalig trainer Glen De Boeck, die nochtans factureerde vanuit een vennootschap.

Opzegvergoeding na contracten bepaalde duur

Opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur doen een contract van onbepaalde duur ontstaan, en het niet verlengen staat gelijk met een onregelmatige beëindiging die de werknemer recht geeft op een opzeggingsvergoeding. Cassatie bevestigde onlangs een arrest van het Arbeidshof van Brussel in die zin.

Hoe een contract van bepaalde duur beëindigen?

Vanaf Nieuwjaar valt de mogelijkheid weg een proefperiode te voorzien in een contract van bepaalde duur. In de plaats daarvan komt iets nieuws: de mogelijkheid het contract tijdens de eerste helft van de looptijd (maar met een maximum van 6 maanden) te beëindigen volgens de gewone opzegregels.

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunningen B

Vanaf 1 januari 2014 moet een buitenlandse werknemer minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen om een arbeidsvergunning B als hooggeschoolde te krijgen, zo signaleert Attentia. Het minimum voor een arbeidsvergunning B als leidinggevende wordt 65.771 euro. Vanaf ditzelfde bedrag zijn buitenlandse kaderleden die in een hoofdkwartier komen werken vrijgesteld van arbeidskaart.

Afschaffing proefbeding heeft veel gevolgen

De verdwijning van het proefbeding vanaf 1 januari heeft gevolgen voor andere bepalingen (scholingsbeding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomsten bepaalde duur, gewaarborgd loon bedienden…). SD Worx geeft extra toelichting. Ook de mogelijkheid tot verkorte opzeg zal tot het verleden behoren; UCM wijst erop dat dit sommige werkgevers op kosten zal jagen.

Welke gevolgen heeft afschaffing van proefperiode?

Vanaf 1 januari bestaan er geen proefperiodes meer. Securex analyseert de voor- en nadelen van deze hervorming. De "oude" regels blijven van toepassing op wie ontslagen wordt tijdens een proefperiode die voor 1 januari begon. Contracten met uitzendkrachten en studenten kunnen de eerste 3 dagen zonder opzeg of vergoeding beëindigd worden.

Apart regime voor binnenscheepvaart afgeschaft

De haast 80 jaar oude specifieke arbeidswet voor werknemers in de binnenscheepvaart is afgeschaft. Op enkele details na, vallen deze werknemers voortaan onder de gewone Arbeidsovereenkomstenwet. Omdat het moeilijk is hen een aangetekende brief te sturen, mag een opzegging ook ter kennis worden gebracht door de afgifte van een geschrift.

Onze partners