Arbeidsovereenkomst

Opletten met opeenvolgende contracten

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn enkel binnen strikte voorwaarden toegestaan. Zondigt u tegen deze voorwaarden, dan ontstaat een wettelijk vermoeden ten gunste van de werknemer en worden de partijen geacht een overeenkomst van onbepaalde duur te hebben afgesloten met alle arbeidsrechtelijke gevolgen die daar bij horen. Tekst en uitleg bij Securex.

Elektronische ondertekening in uitzendsector

Miljoenen tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen uitzendkantoren en uitzendkrachten kunnen voortaan elk jaar elektronisch ondertekend worden vanuit een pc, een tablet of een smartphone. Federgon heeft dat mogelijk gemaakt. De ondertekening kan gebeuren met een elektronische identiteitskaart of met een persoonlijke code.

Hoe reageren op hoogste terreuralarm?

Een terreurdreiging, zelfs van niveau 4, verplicht de werkgever niet zijn onderneming te sluiten. Meer nog, indien u dit uit eigen beweging toch doet, blijft u verplicht uw werknemers werk te verschaffen; als u dit niet kunt, zal u hen toch loon moeten uitbetalen. Diverse sociale secretariaten bieden uitleg en advies. De werknemer die uit schrik thuisblijft, heeft geen recht op loon.

Structureel telewerk invoeren: de basisregels

Thuis werken kan het fileleed en de daaruit voortvloeiende hogere vertrekintentie tegengaan. Telewerk invoeren op een structurele basis veronderstelt evenwel dat u specifieke regels respecteert. Een individuele geschreven overeenkomst met elke betrokken werknemer is een wettelijke must, bijvoorbeeld. Securex zet de verplichtingen van de werkgever en de werknemer uiteen.

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

WEP-plus definitief voorbij in Vlaanderen

Vlaanderen had de werkervaringsprojecten al afgeschaft en ze zijn nu ook op het terrein uitgedoofd. Nieuwe contracten kunnen niet meer. Voor de betrokken werkgevers is daarmee een einde gekomen aan een hele reeks loonkostverlagende voordelen. In de plaats zullen nieuwe vormen van werkplekleren voor langdurig werklozen komen.

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming.

Een werknemer straffen, hoe doet u dat?

De wet staat de werkgever toe een disciplinaire sanctie op te leggen aan een werknemer die zich ongeoorloofd gedraagt, ook als de onderneming daardoor geen schade lijdt. Maar de regels en de timing zijn erg strikt. Van cruciaal belang is dat u de juiste bepalingen opneemt in uw arbeidsreglement. Partena Professional maakt u wegwijs.

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Onze partners