Arbeidsovereenkomst

Werkhervatting: de impact op de overeenkomst

De nieuwe regelgeving over de werkhervatting door langdurig arbeidsongeschikte werknemers bepaalt dat er tijdens het aangepast of ander werk geen sprake is van schorsing en dat de verworven voordelen in principe behouden blijven. Wanneer de werknemer tijdens de hervatting opnieuw ziek valt, wordt het gewaarborgd loon "geneutraliseerd".

Aan zelfstandige kan u geen tuchtclausule opleggen

Opgelet wanneer u in de samenwerking met een zelfstandige tuchtsancties voorziet bij ondermaatse dienstlevering. Volgens Cassatie wijst dit op een gezagsverhouding, en moet er dus geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst. Uitzondering zijn de gevallen waarin het sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het beroep en door een wet is opgelegd.

Alle loongrenzen gaan in 2017 omhoog

Een concurrentiebeding en een scholingsbeding zijn volgend jaar verboden ingeval van een jaarlijks loon van 33.472 euro of minder. Een arbitragebeding is verboden bij een loon van 66.944 euro of minder. Het jaarlijks loon omvat het maandelijks brutoloon x 12, het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Minder nieuwkomers weggestuurd in eerste halfjaar

Met de afschaffing van de proefperiode verdween het kantelmoment waarop werkgevers beslisten een nieuwe werknemer te houden of niet. Bijna 30% minder overeenkomsten worden tegenwoordig stopgezet binnen de zes maanden. In de ondernemingen met meer dan 100 personeelsleden gaat het initiatief voor de stopzetting zelfs vaker uit van de nieuwe medewerker dan van de werkgever.

Uberchauffeurs vallen door mazen van arbeidsrecht

Zijn Uberchauffeurs voor het Belgische recht werknemers of zelfstandigen? Stefan Nerinckx, een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, vindt met de huidige criteria geen duidelijk antwoord in de wet. Hij denkt dat ook de Sociale Inspectie daar moeite zou mee hebben. Om rechtszekerheid te creëren is een verfijning van de wettelijke criteria aangewezen.
 

Thuiswerken toestaan? Let op de valkuilen

Telethuiswerken toestaan opent mogelijkheden tot loonoptimalisatie, zo legt Partena Professional uit. Maar zonder formele overeenkomst loopt de werkgever twee risico's: de werknemer kan een forfaitaire onkostenvergoeding claimen gelijk aan 10% van zijn brutoloon, en hij kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. 

Tips om eeuwige telaatkomers aan te pakken

Als een of meer werknemers regelmatig te laat opdagen, moet de werkgever in actie schieten. Partena Professional legt uit hoe u dat op een doordachte en gefaseerde manier kan aanpakken, inbegrepen hoe u een geding op basis van "kennelijk onredelijk ontslag" kan voorkomen. Een interessante suggestie is de loonbonus (cao 90) in te zetten.

Uitzendcontract moet vooraf ondertekend zijn

Nu de wet is goedgekeurd moet vanaf 1 oktober 2016 een arbeidscontract voor interimwerk ondertekend zijn voor het begin van de prestaties. De 48-urenregel, die misbruiken mogelijk maakte, is afgeschaft. Opmerkelijk: de ondertekening mag elektronisch gebeuren. Deze elektronisch ondertekende overeenkomst geldt dan als een normaal arbeidscontract.

FAQ rond overdracht van onderneming

Wanneer uw onderneming wordt overgenomen of zelf een ander bedrijf overneemt, roept dat meestal vele vragen op bij de medewerkers. Zij willen weten wat er voor hen verandert. Partena Professional behandelt de voornaamste van hun vragen. Essentieel is dat de bestaande overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden gewoon voortlopen. 

Opeenvolgende contracten: werkgever verliest pleit

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (AOBT) mogen niet. De wet kent uitzonderingen, maar de rechters zijn doorgaans streng. Voor het Arbeidshof van Luik vormen weersomstandigheden geen "bijzondere omstandigheid" waarop een werkgever zich mag beroepen. De betrokken werknemer wordt dus geacht een contract van onbepaalde duur te hebben.

Onze partners