Arbeidsmarkt en economie

De jongste cijfers over de werkloosheid

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de meest recente statistieken over de werkloosheid.

Evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid

In een lijvig rapport gaat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na of België in de jaren 2003-2004 een beleid heeft gevoerd dat het land dichter bij de verwezenlijking van de Europese richtsnoeren inzake tewerkstelling heeft gebracht. Het evaluatierapport is overhandigd aan de Europese Commissie en staat ook on line.

Het verband tussen anciënniteit en arbeidsproductiviteit

Wat is het best voor de economie: stabiele jobs of een flexibel verloop? Volgens een studie van de IAO bereikt een werknemer zijn hoogste productiviteit wanneer hij vijf tot tien jaar anciënniteit heeft in zijn job. De arbeidsproductiviteit kan lager zijn in het begin, en heeft de neiging af te nemen vanaf het dertiende jaar.

Werkloosheid in de wereld treft vooral de jeugd

Het aantal personen zonder werk heeft in 2005 een nieuw record bereikt. De stevige economische groei volstaat niet om alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt aan een job te helpen. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendverslag van het Internationale Arbeidsbureau.
Volgens de gehanteerde definitie bedraagt in de bestudeerde landen het aantal werklozen nu net geen 192 miljoen.

Werkgelegenheidsplan voor het Brusselse gewest

Gewestminister voor Economie Benoît Cérexhe heeft een tewerkstellingsplan voor Brussel uitgewerkt.

Het VBO presenteert zijn strategie 2010

We moeten dringend maatregelen treffen om onze concurrentiekracht veilig te stellen; alleen zo kunnen we voorkomen dat later drastische maatregelen onontkoombaar zijn.

Statistieken over de arbeidsongevallen in 2004

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de statistieken over de arbeidsongevallen in 2004. De gegevens stammen uit de verslagen die de bedrijfsinterne diensten voor preventie en bescherming op het werk elk jaar moeten indienen.

Nederlandse werknemers mogen extra vakantie bijeensparen

Sinds Nieuwjaar is in Nederland de "levensloopregeling" van kracht. Het is een vorm van tijdsparen. Werknemers mogen voortaan tot 12 procent van hun bruto jaarloon belastingvrij op een speciale rekening parkeren, en deze spaarpot aanspreken om extra verlof op te nemen.

Lissabonstrategie: de stand van zaken voor België

De federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft zijn Actieplan Lissabon 2005-2006 gepubliceerd. Het document omvat de lijst van alle recente en toekomstige Belgische maatregelen die passen in het kader van de strategie om van de EU tegen 2010 de meest dynamische kenniseconomie ter wereld te maken.

Bedrijven engageren zich voor diversiteit

Ongeveer vijftig ondernemingen hebben reeds hun handtekening geplaatst onder het Handvest van de Diversiteit, voorgesteld door de Brusselse minister van Economie Benoît Cérexhe. Zij beloven de culturele en etnische diversiteit van het gewest te weerspiegelen in hun aanwervings- en personeelsbeleid.

Onze partners