Absenteïsme

FOD wil geen misbruik medisch huisarrest

Het "medisch huisarrest" moet helemaal aan het begin van de arbeidsongeschiktheid vallen, en u mag van uw zieke werknemer niet eisen dat hij ook na het bezoek van de controlearts nog een aantal dagen op welbepaalde uren thuis blijft. Dat heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laten weten.

Stressverzuim neemt toe met dienstjaren

Een Securex-studie wijst uit dat één derde van het absenteïsme door ziekte een direct gevolg is van te veel stress op het werk. Merkwaardig is dat werknemers met veel anciënniteit veel vaker en langer afwezig zijn wegens stress dan wie minder dan 10 jaar in dienst is. Ook de geografische verschillen zijn groot.

Gewaarborgd loon start na onderbroken werkdag

Sinds 1 januari start in geval van ziekte of ongeval van gemeen recht (dus arbeidsongevallen uitgezonderd) de periode van gewaarborgd loon niet langer op de eerste onderbroken arbeidsdag zelf, maar op de dag erna. Voor de werkgever brengt dit mee dat hij een dag langer gewaarborgd loon verschuldigd is.

Alarmerende cijfers over kort en lang verzuim

We stevenen af op een absenteïsmecrisis. De HR-dienstengroep Sofim stelt vast dat in de eerste drie kwartalen vier op de tien werknemers zich ziek hebben gemeld; vorig jaar ging het om drie op tien. Securex noteert recordcijfers in het langdurig verzuim. Afwezigheden langer dan een jaar namen toe met 14 procent (!), tegenover +9% in 2012 en +3% in 2011.

Wet wordt strenger voor zieke werknemers

In plaats van één, komen er nu drie situaties waarin de werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen waarop een arbeidsongeschikte werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. Daarnaast kan, zoals gemeld, het arbeidsreglement de zieke verplichten een dagdeel thuis te blijven om het werk van de controlearts te vergemakkelijken.

Zieke zal moeten thuis blijven voor controlearts

De werkgevers zullen binnenkort de wettelijke mogelijkheid hebben zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten te verplichten een bepaald aantal uren thuis te zijn zodat de controlearts zijn werk kan doen. De vakbonden reageren furieus op dit "huisarrest", maar minister De Coninck geeft geen krimp. De maatregel is een soort compensatie voor de afschaffing van de carensdag.

Loonplafond arbeidsongevallen fors omhoog

Het loonplafond voor de berekening van de vergoedingen bij arbeidsongevallen is sterk opgetrokken tot 40.927,18 euro. De werkgevers krijgen een compensatie in de vorm van een verlaging van de RIZIV-taks die zij verschuldigd zijn op de premies die zij betalen aan de verzekeraars. De verlaging gaat in met terugwerkende kracht.

Geestesstoornissen hoofdoorzaak lang verzuim

Psychische stoornissen zoals depressie, alcoholmisbruik en dementie veroorzaken in België 34% van de invaliditeit en 27% van het ziekteverzuim boven de 15 dagen; ze zijn een factor in 25% van alle uitkeringen voor werkonbekwaamheid en dragen bij tot het presenteïsme, dat de jongste jaren sterk is toegenomen.

Eenheidsstatuut maakt verzuim duurder

Een volwaardig gewaarborgd maandloon voor zieke arbeiders zou de totale verzuimkost met 12% doen stijgen, zo berekende Securex. Ook de afschaffing van de carensdag zal het absenteïsme duurder maken, want op dit moment wordt de eerste ziektedag van arbeiders in 86% van de gevallen niet betaald. Deze en andere berekeningen rond het eenheidsstatuut staan in een studie over het verzuim.

"Grenzen van citroenloopbaan zijn bereikt"

Het langdurend ziekteverzuim blijft jaar na jaar stijgen en bereikte in 2012 een recordhoogte. Dalende motivatie, stijgende stress en burn-out eisen hun tol. "De grenzen van de citroenloopbaan zijn bereikt", merkt Luc Dekeyser van SD Worx op. De stijging is zeer algemeen en doet zich voor in zowat alle sectoren.

Onze partners