Absenteïsme

Stress en vergrijzing doen ziekteverzuim pieken

Door de toenemende werkstress en het stijgende aantal 50-plussers op de werkvloer heeft het ziekteverzuim vorig jaar in de privésector nog maar eens een nieuw record bereikt, zo stelt Securex vast. Taakbeschrijvingen op maat van het individu kunnen langdurig absenteïsme voorkomen en allerlei kosten voor de werkgever verminderen.

Te vaak afwezig is geen ontslagreden

Een werkgever werd veroordeeld tot de betaling van zes maanden loon aan een arbeider die hij had ontslagen omdat de man te vaak afwezig was. Volgens Cassatie had de werkgever nagelaten te bewijzen dat de afwezigheden de werking van de onderneming hadden gehinderd; er was dus sprake van willekeurig ontslag.

Protestactie tegen landschapskantoren

Brusselse ambtenaren zijn gekant tegen hun verhuizing naar een landschapskantoor omdat zij vrezen voor extra stress. Open werkomgevingen hebben nadelen, bleek recent nog, zoals verlies van concentratie en daardoor lagere productiviteit. Net zoals het gehypte multitasken is om de haverklap onderbroken worden nefast, legt professor Theo Compernolle uit in De Tijd.

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

FOD wil geen misbruik medisch huisarrest

Het "medisch huisarrest" moet helemaal aan het begin van de arbeidsongeschiktheid vallen, en u mag van uw zieke werknemer niet eisen dat hij ook na het bezoek van de controlearts nog een aantal dagen op welbepaalde uren thuis blijft. Dat heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laten weten.

Stressverzuim neemt toe met dienstjaren

Een Securex-studie wijst uit dat één derde van het absenteïsme door ziekte een direct gevolg is van te veel stress op het werk. Merkwaardig is dat werknemers met veel anciënniteit veel vaker en langer afwezig zijn wegens stress dan wie minder dan 10 jaar in dienst is. Ook de geografische verschillen zijn groot.

Gewaarborgd loon start na onderbroken werkdag

Sinds 1 januari start in geval van ziekte of ongeval van gemeen recht (dus arbeidsongevallen uitgezonderd) de periode van gewaarborgd loon niet langer op de eerste onderbroken arbeidsdag zelf, maar op de dag erna. Voor de werkgever brengt dit mee dat hij een dag langer gewaarborgd loon verschuldigd is.

Alarmerende cijfers over kort en lang verzuim

We stevenen af op een absenteïsmecrisis. De HR-dienstengroep Sofim stelt vast dat in de eerste drie kwartalen vier op de tien werknemers zich ziek hebben gemeld; vorig jaar ging het om drie op tien. Securex noteert recordcijfers in het langdurig verzuim. Afwezigheden langer dan een jaar namen toe met 14 procent (!), tegenover +9% in 2012 en +3% in 2011.

Wet wordt strenger voor zieke werknemers

In plaats van één, komen er nu drie situaties waarin de werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen waarop een arbeidsongeschikte werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. Daarnaast kan, zoals gemeld, het arbeidsreglement de zieke verplichten een dagdeel thuis te blijven om het werk van de controlearts te vergemakkelijken.

Zieke zal moeten thuis blijven voor controlearts

De werkgevers zullen binnenkort de wettelijke mogelijkheid hebben zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten te verplichten een bepaald aantal uren thuis te zijn zodat de controlearts zijn werk kan doen. De vakbonden reageren furieus op dit "huisarrest", maar minister De Coninck geeft geen krimp. De maatregel is een soort compensatie voor de afschaffing van de carensdag.

Onze partners