Absenteïsme

Cao over "medisch huisarrest" in metaalsector

In de metaalbedrijven (PC nr. 111) zonder syndicale afvaardiging moeten werknemers voortaan van 9u30 tot 13u30 thuis zijn op de tweede en de derde dag van hun arbeidsongeschiktheid om het bezoek van de controlearts mogelijk te maken. De mogelijkheid tot "medisch huisarrest" compenseert de afschaffing van de carensdag in het kader van het eenheidsstatuut.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

Gids over werkhervatting na lang verzuim

Als u wil voorkomen dat een medewerker na een langdurige afwezigheid snel hervalt, dan dient u zijn werkhervatting goed aan te pakken. De FOD Werk heeft een brochure samengesteld, die u kosteloos kunt downloaden; ze bevat onder meer een handige checklist, een voorbeeldbrief aan de medewerker en formuleringen van bedrijfsvisies.

Definitief: geen 2 maanden gewaarborgd loon

Het gewaarborgd loon bij ziekte wordt niet opgetrokken tot twee maanden, maar blijft wat het was. In de luwte van de vakantie heeft de regering haar voornemen definitief naar de prullenmand verwezen. Naast andere overwegingen speelde mee dat de maatregel voor de werkgevers het effect van de indexsprong wellicht zou hebben tenietgedaan.

Ziek tijdens vakantie: wie draait er voor op?

Best mogelijk dat u er mee geconfronteerd wordt: een werknemer die een doktersbriefje opstuurt net voor zijn vertrek met vakantie, of tijdens zijn vakantie. Moet u hem het gewaarborgd loon betalen of niet? Mag de betrokkene zijn vakantie later toch nog opnemen? HrWorld brengt de antwoorden op deze terugkerende vragen in herinnering.

Waalse werknemer 43 dagen per jaar afwezig

De Waalse werknemer verzuimt 43 werkdagen per jaar, waarvan 21 dagen wegens ziekte en 22 dagen om andere redenen, zoals tijdskrediet (dat wel afneemt sinds de maatregelen van di Rupo). Dat blijkt uit de negende verzuimstudie van Partena Professional en de Union wallonne des Entreprises. 55-plussers zijn 6 keer langer afwezig dan werknemers die jonger zijn dan 25.

Zieke werknemer is gemiddeld drie weken out

Werknemers meldden zich in 2014 minder vaak ziek, onder meer door de erg korte griepepidemie en wellicht ook omdat het fenomeen van het presenteïsme toeneemt. Maar wie zich dan toch ziek meldde, bleef gemiddeld drie werkweken afwezig, wat een forse stijging is. Dat blijkt uit de jongste absenteïsmestudie van Securex.

Ziekteverzuim bereikt alweer nieuwe records

De werkgevers krijgen maar geen vat op het ziekteverzuim. De cijfers blijven al 12 jaar stijgen en voor het eerst is het langdurig verzuim (meer dan een maand) omvangrijker dan het kortdurend. 5,12% van de arbeidstijd gaat verloren, zo berekent SD Worx. Vooral bij 55-plussers en in de social profit gaan de cijfers snel de verkeerde kant uit.

30% geeft valse ziekmelding toe

30% van de respondenten van een poll door vacaturesite Monster.be geeft toe zich ooit al eens ziek te hebben gemeld om niet te moeten werken. Jongeren doen dat vaker dan ouderen, en Vlamingen doen het vaker dan Brusselaars en Walen. Valse ziekmeldingen kunnen wijzen op een slechte sfeer op het werk.

Griep: de verplichtingen van de werkgever

De griep is in het land, en werknemers die ziek worden dienen u te verwittigen. Goed om te weten: een medisch attest kan u enkel eisen als dat in het arbeidsreglement staat. De werkgever, van zijn kant, moet gewaarborgd (dag)loon betalen. Maar de toepassing is niet voor iedereen gelijk.

Onze partners