Absenteïsme

Definitief: geen 2 maanden gewaarborgd loon

Het gewaarborgd loon bij ziekte wordt niet opgetrokken tot twee maanden, maar blijft wat het was. In de luwte van de vakantie heeft de regering haar voornemen definitief naar de prullenmand verwezen. Naast andere overwegingen speelde mee dat de maatregel voor de werkgevers het effect van de indexsprong wellicht zou hebben tenietgedaan.

Ziek tijdens vakantie: wie draait er voor op?

Best mogelijk dat u er mee geconfronteerd wordt: een werknemer die een doktersbriefje opstuurt net voor zijn vertrek met vakantie, of tijdens zijn vakantie. Moet u hem het gewaarborgd loon betalen of niet? Mag de betrokkene zijn vakantie later toch nog opnemen? HrWorld brengt de antwoorden op deze terugkerende vragen in herinnering.

Waalse werknemer 43 dagen per jaar afwezig

De Waalse werknemer verzuimt 43 werkdagen per jaar, waarvan 21 dagen wegens ziekte en 22 dagen om andere redenen, zoals tijdskrediet (dat wel afneemt sinds de maatregelen van di Rupo). Dat blijkt uit de negende verzuimstudie van Partena Professional en de Union wallonne des Entreprises. 55-plussers zijn 6 keer langer afwezig dan werknemers die jonger zijn dan 25.

Zieke werknemer is gemiddeld drie weken out

Werknemers meldden zich in 2014 minder vaak ziek, onder meer door de erg korte griepepidemie en wellicht ook omdat het fenomeen van het presenteïsme toeneemt. Maar wie zich dan toch ziek meldde, bleef gemiddeld drie werkweken afwezig, wat een forse stijging is. Dat blijkt uit de jongste absenteïsmestudie van Securex.

Ziekteverzuim bereikt alweer nieuwe records

De werkgevers krijgen maar geen vat op het ziekteverzuim. De cijfers blijven al 12 jaar stijgen en voor het eerst is het langdurig verzuim (meer dan een maand) omvangrijker dan het kortdurend. 5,12% van de arbeidstijd gaat verloren, zo berekent SD Worx. Vooral bij 55-plussers en in de social profit gaan de cijfers snel de verkeerde kant uit.

30% geeft valse ziekmelding toe

30% van de respondenten van een poll door vacaturesite Monster.be geeft toe zich ooit al eens ziek te hebben gemeld om niet te moeten werken. Jongeren doen dat vaker dan ouderen, en Vlamingen doen het vaker dan Brusselaars en Walen. Valse ziekmeldingen kunnen wijzen op een slechte sfeer op het werk.

Griep: de verplichtingen van de werkgever

De griep is in het land, en werknemers die ziek worden dienen u te verwittigen. Goed om te weten: een medisch attest kan u enkel eisen als dat in het arbeidsreglement staat. De werkgever, van zijn kant, moet gewaarborgd (dag)loon betalen. Maar de toepassing is niet voor iedereen gelijk.

Wegwijs in formulieren ziekte en ongeval

Werknemers die door ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) of door een geboorte of adoptie een tijd lang buiten strijd zijn, hebben recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid. Als werkgever dient u allerlei formaliteiten te vervullen. Het Riziv heeft een handig overzicht online gezet.

Nieuwe aanpak bij langdurige ziekte

Eén van de vele hervormingen waarmee HR momenteel wordt geconfronteerd heeft te maken met de arbeidsongeschiktheid. Een nieuwe visie op de herinschakeling van langdurig zieken wordt doorgevoerd. Ook hier krijgen we een intensere activering, gekoppeld aan strengere sancties. De grote lijnen van de hervorming liggen vast.

Dokters oneens: zieke terug aan de slag, of niet?

De controlearts van het ziekenfonds verklaart een zieke werknemer opnieuw arbeidsgeschikt, maar de huisarts attesteert dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is. Wat moet er dan gebeuren? Moet/mag de werknemer opnieuw aan de slag, of niet? Het antwoord blijkt af te hangen van de werknemer zelf.

Onze partners