Absenteïsme

Waalse arbeider 7 dagen op 10 aan de slag

In Wallonië waren de loontrekkenden vorig jaar bijna 17% van hun normale werktijd afwezig, vooral wegens ziekte. 54% van die afwezigheden was ten laste van de werkgever. Vakanties meegerekend waren arbeiders 31% van de tijd niet op het werk, bedienden 22%. Langdurige ziekte wordt een gigantisch probleem. Dat blijkt allemaal uit een grondige studie van Partena Professional en de UWE.

Niemand lijkt nog nog veilig voor instorting

Een recente en veelbetekenende ontwikkeling is dat er in het ziekteverzuim van meer dan 1 maand nog nauwelijks verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, of tussen arbeiders en bedienden, of naargelang de sectoren. "Dit is een signaal dat we de manier van werken moeten bijsturen," zegt SD Worx. Het langdurig ziekteverzuim bereikte vorig jaar een record.

e-Attesten voor arbeidsongeschiktheid

Attesten van arbeidsongeschiktheid zullen vanaf 2017 elektronisch zijn. Dat staat in het geactualiseerde Actieplan e-Gezondheid dat onze negen bevoegde ministers deze week presenteerden.

Kwart van depressieven 3 jaar of langer afwezig

Als een personeelslid getroffen wordt door een depressie, is er 27% kans dat hij 3 opeenvolgende jaren arbeidsongeschikt blijft. 17% is zelfs inactief gedurende 5 opeenvolgende jaren. Per betrokken medewerker bedraagt de kostprijs van de afwezigheid op het werk ongeveer 13.400 euro per jaar. Depressie treft elk jaar 7% van de bevolking.

Cao over "medisch huisarrest" in metaalsector

In de metaalbedrijven (PC nr. 111) zonder syndicale afvaardiging moeten werknemers voortaan van 9u30 tot 13u30 thuis zijn op de tweede en de derde dag van hun arbeidsongeschiktheid om het bezoek van de controlearts mogelijk te maken. De mogelijkheid tot "medisch huisarrest" compenseert de afschaffing van de carensdag in het kader van het eenheidsstatuut.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

Gids over werkhervatting na lang verzuim

Als u wil voorkomen dat een medewerker na een langdurige afwezigheid snel hervalt, dan dient u zijn werkhervatting goed aan te pakken. De FOD Werk heeft een brochure samengesteld, die u kosteloos kunt downloaden; ze bevat onder meer een handige checklist, een voorbeeldbrief aan de medewerker en formuleringen van bedrijfsvisies.

Definitief: geen 2 maanden gewaarborgd loon

Het gewaarborgd loon bij ziekte wordt niet opgetrokken tot twee maanden, maar blijft wat het was. In de luwte van de vakantie heeft de regering haar voornemen definitief naar de prullenmand verwezen. Naast andere overwegingen speelde mee dat de maatregel voor de werkgevers het effect van de indexsprong wellicht zou hebben tenietgedaan.

Ziek tijdens vakantie: wie draait er voor op?

Best mogelijk dat u er mee geconfronteerd wordt: een werknemer die een doktersbriefje opstuurt net voor zijn vertrek met vakantie, of tijdens zijn vakantie. Moet u hem het gewaarborgd loon betalen of niet? Mag de betrokkene zijn vakantie later toch nog opnemen? HrWorld brengt de antwoorden op deze terugkerende vragen in herinnering.

Waalse werknemer 43 dagen per jaar afwezig

De Waalse werknemer verzuimt 43 werkdagen per jaar, waarvan 21 dagen wegens ziekte en 22 dagen om andere redenen, zoals tijdskrediet (dat wel afneemt sinds de maatregelen van di Rupo). Dat blijkt uit de negende verzuimstudie van Partena Professional en de Union wallonne des Entreprises. 55-plussers zijn 6 keer langer afwezig dan werknemers die jonger zijn dan 25.

Onze partners