Absenteïsme

Re-integratie langdurig zieken: tekst van KB

Sinds ons artikel van gisteren over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is in het Staatsblad de tekst verschenen die alle stappen vastlegt van het individueel traject. Het besluit spreekt ook over het beleid dat op ondernemingsniveau moet worden uitgewerkt.

Langdurig zieken mogen werk stapsgewijs hervatten

Het langdurig ziekteverzuim kost nu meer dan de werkloosheidsuitkeringen. De regering gaat er dus iets aan doen. U zal initiatieven mogen nemen, en de werknemer zal stapsgewijs het werk kunnen hervatten met behoud van een deel van zijn uitkering. Vandaag publiceert het Staatsblad twee KB's, die al op 1 december 2016 van kracht worden.

Omgaan met ongewettigde afwezigheid

Bij ongewettigde afwezigheid kan u weigeren het loon te betalen of zelfs overgaan tot ontslag om dringende reden. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook sancties opleggen, zoals een geldboete. Essentieel is dat uw arbeidsreglement een specifieke clausule bevat. Group S behandelt de kwestie in een artikel.

Regelmatig thuiswerk maakt bediende productiever

Binnen de juiste randvoorwaarden maakt u uw bedienden productiever als u hen vaak genoeg en op regelmatige basis thuis laat werken. Dat concludeert Securex uit een bevraging van ruim 900 werknemers. Werkgevers die thuiswerk toestaan, maken bovendien een goede kans om het aantal ziektemeldingen te zien dalen.

Wordt ziekte-factuur doorgeschoven naar werkgevers?

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil de werkgevers doen meebetalen aan de ziekte-uitkering die een werknemer ontvangt. Concreet stelt zij voor dat de werkgever 10% betaalt van het totaalbedrag van de uitkeringen van de 2de tot en met de 7de maand. De bedoeling is de bedrijven aan te sporen tot actie om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. De maatregel zou half 2017 ingaan.

KMO's aanvaarden afwijkende uren om privé-redenen

In haast alle Belgische KMO’s mag een personeelslid in bepaalde situaties het werk later beginnen of vroeger stoppen. Familiale redenen (tandartsbezoek, een ziek kind...) worden aanvaard in 91% van de kmo's. 40% van de zaakvoerders toont zelfs begrip wanneer de werknemer een afwijking van de arbeidsuren vraagt om sociale redenen, zoals een buurtfeest of een wedstrijd van de Rode Duivels.

Tips om eeuwige telaatkomers aan te pakken

Als een of meer werknemers regelmatig te laat opdagen, moet de werkgever in actie schieten. Partena Professional legt uit hoe u dat op een doordachte en gefaseerde manier kan aanpakken, inbegrepen hoe u een geding op basis van "kennelijk onredelijk ontslag" kan voorkomen. Een interessante suggestie is de loonbonus (cao 90) in te zetten.

Nieuw: het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) slorpt het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) op en krijgt een nieuwe naam: Federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort tot Fedris. De hervorming gaat in op 1 januari 2017. Het samenbrengen van de twee takken van de beroepsrisico's is bedoeld om de efficiëntie te verhogen.

Lang pendelen weegt op productiviteit

Wie lang onderweg is van thuis naar zijn werk, ondervindt meer psychische vermoeidheid, meer motivatieproblemen en een werk-privé balans die sterker uit evenwicht is. Hij is ook vaker afwezig en acht doorwerken tot de pensioenleeftijd lastig. Dat blijkt uit de jongste Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. De negatieve effecten van lang pendelen zijn dus reëel.

"Bedrijven moeten ziekteverzuim sneller aanpakken"

Om het afglijden naar chronisch ziekteverzuim te helpen voorkomen en de werkhervatting optimaal te laten verlopen, moeten werkgevers al tussen maand 1 en maand 3 hun afwezige medewerkers beginnen ondersteunen op een actieve en multidisciplinaire manier. Dat leiden Acerta en IDEWE af uit een grondige vergelijking van hun data over langdurig ziekteverzuim.

Onze partners