Absenteïsme

Jobkandidaat afwijzen wegens ziekte mag niet

Een sollicitant afwijzen omwille van een gezondheidsprobleem mag niet, indien niet is aangetoond dat het gezondheidsprobleem het vervullen van de taak in de weg staat. Zo besliste de arbeidsrechtbank van Brussel. Het wettelijk verbod van discriminatie bij de aanwerving op basis van gezondheidsoverwegingen is hiermee voor het eerst daadwerkelijk afgedwongen voor een rechtbank.

Vakantie moet uiterlijk eind december opgenomen zijn

Hoewel de praktijk vaak anders is, verbiedt de wet het overhevelen van vakantiedagen naar het volgende jaar. Er is één uitzondering: wanneer de werknemer in de onmogelijkheid verkeerde al zijn dagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat hij door ziekte of ongeval arbeidsonbekwaam is geweest. Omdat de jaarlijkse vakantie van openbare orde is, kan de werknemer zelf er geen afstand van doen.

Energie besparen vermindert het ziekteverzuim

Energiebesparende maatregelen zijn niet alleen goed voor de bankrekening van een onderneming (en voor het leefmilieu), nu blijkt dat ze ook voor gevolg hebben dat de werknemers minder vaak ziek zijn. Zo concludeert een studie van SemperNovem in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Onderzoekers waarschuwen voor "verzuimcultuur"

Vorig jaar is het ziekteverzuim in de ondernemingen andermaal blijven stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Zebrazone. Eén van de cijfers: het aantal werknemers dat zich geen enkele keer ziek heeft gemeld, is gedaald met vier procent. De auteurs van de studie waarschuwen voor het ontstaan van een "verzuimcultuur". De volledige white paper kan gedownload worden.

Balansmeter claimt vermindering van ziekteverzuim

De Universiteit Maastricht heeft samen met ABN Amro Arbo Services een screeninginstrument ontwikkeld dat bedoeld is om werknemers te identificeren die een hoog risico lopen op langdurig ziekteverzuim in de toekomst. Dit maakt een preventieve begeleiding mogelijk. Volgens de ontwikkelaars van de tool, Balansmeter gedoopt, kan deze begeleiding het verzuim met 35 procent verminderen.

EU-regels verbieden ontslag wegens ziekte niet

De Europese wetgeving verbiedt discriminatie op basis van handicap, en een werknemer mag dus niet worden afgedankt omdat hij of zij gehandicapt is. Een Spaanse werkneemster die ontslagen werd tijdens een lange afwezigheid wegens ziekte, beriep zich op deze regel om het ontslag door de rechter ongedaan te laten maken. De Spaanse rechter legde de kwestie voor aan het Europees hof van justitie.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt.

WK voetbal goed voor de arbeidsprestaties

Het Britse HR-dienstenbedrijf Hudson betwist dat het wereldkampioenschap voetbal schadelijk is voor de arbeidsproductiviteit, een vrees die bijv.leeft in het Nederlandse bedrijfsleven. Integendeel, zegt Hudson, ons onderzoek bij 2000 Britse werknemers wijst erop dat het absenteïsme laag zal blijven en dat de productiviteit zal toenemen. Het tournooi biedt gespreksstof.

Royal Mail verlaagt ziekteverzuim met tombola

Om het absenteïsme te verlagen organiseerde de Britse post een incentive programma. Wie twaalf maanden lang elke werkdag trouw op post was, kwam in aanmerking voor de trekking van een loterij. Van de 170.000 werknemers waren er eind maart 56.000 in dat geval.

Britse managers zitten vaak ziek op kantoor

Uit een onderzoek bij ruim 1500 managers in Groot-Brittannië blijkt dat een meerderheid (58 procent) erkent meer dan 20 procent van de tijd onproductief te zijn op kantoor omdat ze eigenlijk ziek zijn, maar niet thuisbleven. 38 procent van de respondenten verklaarden dat ze het dan moeilijk hebben zich te concentreren op hun taak.

Onze partners